Kadry i płace

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwala nam świadczyć usługi na poziomie,
jakiego oczekują od nas nasi Klienci.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo prowadzić firmy i jednocześnie zajmować się prowadzeniem spraw pracowniczych oraz pilnowaniem wszystkich związanych z tym terminów, wysyłaniem odpowiednich deklaracji czy wniosków. W związku z tym oferujemy Państwu usługę outsourcingu w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie i praktyczną znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu cywilnego oraz tematyki ubezpieczeń społecznych, dzięki temu możemy dostosować naszą ofertę do potrzeb i oczekiwań każdego przedsiębiorcy.
Oferujemy Państwu usługi kadrowo-płacowe, obejmujące takie zagadnienia jak: ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, kodeks cywilny oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także GUS, PFRON i Urząd Pracy.
Dzięki naszym kompetencjom możemy kompleksowo świadczyć usługi kadrowo – płacowe w następującym zakresie:


Oferta kadrowo-płacowa w obszarze ubezpieczeń społecznych:

•  zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców (formularze ZUS ZUA/ ZUS ZWUA);
•  sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych (formularze ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA);
•  przygotowywanie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA;
•  sporządzanie  i przekazywanie dokumentów płatniczych dotyczących rozliczeń z ZUS klientom opłacającym składki wyłącznie za siebie;
•  sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (formularze ZUS Z-3, ZUS Z-3A, ZUS Z-3B, ZUS Np.-7):

 

a. wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego,
b. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
c. wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego,
d. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz ZUS Rp-7),
e. Sporządzanie wniosków:

- o ustalenie kapitału początkowego (formularz Kp-1, Rp-6),
- o emeryturę (formularz ZUS Rp-1E, Rp-6),
- o rentę z tytułu niezdolności do pracy (formularz ZUS Rp-1R),
- o rentę rodzinną (formularz ZUS Rp-2),
- o świadczenie przedemerytalne (formularz ZUS Rp-26).

1. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS informacji o przychodach zatrudnionych lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą emerytów i rencistów.

2. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne (formularz ZUS S-72b).

3. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosku o wydanie A-1 dotyczącego ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

4. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

5. Prowadzenie innej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących rozliczeń i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego.
Oferta kadrowo-płacowa w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego oraz ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych:

- pomoc w tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania, ZFSS,
zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
- monitorowanie terminów zaświadczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne),
- monitorowanie terminów szkoleń z zakresu bhp (wstępne i stanowiskowe, okresowe, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy),
- ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz informowanie o limitach urlopów wypoczynkowych,
- wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zarobkach, Przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),
- porady w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych,
- sporządzanie list płac i przekazywanie ich klientowi w formie z nim ustalonej,
- przygotowanie i przekazanie klientowi paczek z przelewami wynagrodzeń do zaimportowania w banku,
- przygotowywanie przelewów wynagrodzeń w formie tradycyjnej,
- naliczanie odpisów na ZFŚS,
- przesyłanie Klientowi za pośrednictwem e-mail lub przekazywanie w formie tradycyjnej dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
- przygotowanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R,
- przygotowanie rocznych informacji o przychodach (PIT-11, PIT-40),
- przygotowywanie miesięcznych dokumentów płatniczych dotyczących podatku u osób, które jako formę opodatkowania wybrały kartę podatkową oraz sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A,
- umożliwienie Klientom zdalnego dostępu do danych kadrowo-płacowych poprzez bezpieczne połączenie za pomocą technologii VPN (na życzenie Klienta),
- współpraca w ramach udzielonego pełnomocnictwa z organami kontroli ZUS, PIP, Urzędu Pracy.


Oferta kadrowo-płacowa w obszarze GUS, PFRON, Urzędu Pracy:

sporządzanie i przekazywanie poprzez zalogowanie się na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdań statystycznych DG-1, Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12,
- przygotowywanie wniosków o zorganizowanie stażu za pośrednictwem urzędu pracy,
- przygotowywanie wniosków o organizację prac interwencyjnych za pośrednictwem Urzędu Pracy,
- przygotowywanie wniosków do urzędu pracy o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych DEK-I-0 oraz DEK-I-R,
- przygotowywanie dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych wpłat do DEK-I-0,
- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-d+Inf-o-PP+INF-D-P),
- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą.

 

Osoba kontaktowa:

Halina Raszka
halina.raszka@sklodowscy.pl

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00