Wzrost kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie emerytur i rent


biuro_rachunkowe_bialystok

Emeryci i renciści, którzy są aktywni zawodowo muszą liczyć się z tym, że kwoty osiąganych przez nich dodatkowych przychodów mogą spowodować zawieszenie prawa do świadczenia albo zmniejszenie wysokości pobieranego świadczenia, o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia zróżnicowaną procentowo w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia. Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia może nastąpić, gdy kwota osiągniętego przychodu przekroczy odpowiednio 130% lub 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszone przez Prezesa GUS. 

Na skutek wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r., niższa i wyższa kwota graniczna z dniem 1 marca 2016 r. ulega wzrostowi, ponieważ przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4.066,95 zł.

Poniżej kwoty stanowiące 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kwoty przychodu

Okres
obowiązywania

70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia

130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia

od 1 marca do 31 maja 2016 r.

2.846,90 zł

5.287,10 zł

od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

2.726,80 zł

5.064,00 zł


W przypadku osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 5.287,10 zł prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba ulegnie zawieszeniu. Zmniejszenie świadczenia spowoduje osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 2.846,90 zł. Przy czym należy pamiętać, że świadczenia rozliczane są w systemie rocznym albo miesięcznym, po zakończeniu roku kalendarzowego.

Ważne : Z dniem 1 marca 2016 r. przychód osiągnięty na poziomie 2.846,90 zł nie spowoduje zmniejszenia świadczenia emerytalno-rentowego.

Graniczne kwoty przychodu nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli indywidualny wiek emerytalny.

Przy ustalaniu, czy prawo do świadczeń ulega zawieszeniu lub ich wysokość jest zmniejszana, brane są pod uwagę przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność taką uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Co istotne, wymienione zasady stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty albo wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Żródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016

Izabela Szeszko
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 18.03.2016 r.

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00