Wyłączenie z podatku infrastruktury drogowej


biuro_rachunkowe_bialystok

Zgodnie z Art. 2 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U Dz.U.2014.84900 dalej „u.p.o.l.” opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Chcąc dokładnie wskazać, jak rozumieć określenie grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych, należy posiłkować się ustawą o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm., dalej u.d.p.), do której bezpośrednio odsyła powołany powyżej art. 2 ust. 3 pkt 4. Pas drogowy został zdefiniowany w niej jako „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”.

Powołany przepis dotyczy wyłączenia od podatku od nieruchomości dróg publicznych oraz obiektów budowlanych, ale nie dotyczy już dróg wewnętrznych. Orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie prezentuje jednorodne stanowisko, zgodnie z którym wyłączeniu z opodatkowania nie podlegają drogi wewnętrzne. Od dnia 1stycznia 2007 r. nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości typowe budowle zlokalizowane w pasie drogowym, takie jak: droga jako budowla wraz z obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami i instalacjami (mosty, tunele, przepusty), chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowej postojowe. Z wyłączenia z opodatkowania nie korzystają natomiast różnego rodzaju inne budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (innej niż eksploatacja autostrad płatnych), bez względu na to, czyją stanowią własność.

Aktualne brzmienie przepisu (tj. obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.) nie rozstrzyga jednak wątpliwości związanych z jego stosowaniem, czy dla uznania, że grunt znajduje się w pasie drogi publicznej, decydujący jest wpis w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego czy rzeczywiste istnienie drogi.

W świetle prawa podatkowego plan zagospodarowania przestrzennego nie jest dokumentem stanowiącym podstawę wymiaru podatków. Plan ten, mimo, że jest uchwalany jako prawo miejscowe nie stanowi źródła prawa podatkowego, bowiem określa on pewne docelowe założenia co do układu przestrzennego i zagospodarowania terenu, lecz nie kształtuje stanów faktycznych, które determinują podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Dokumentem będącym postawą wymiaru podatków, zgodnie z art. 21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.
Jednakże przyjmuje się, że dane zawarte w ewidencji nie są wystarczające do stwierdzenia, że grunt oznaczony jako droga zwolniony jest z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. Dla prawidłowego określenia zakresu wyłączenia dróg z opodatkowania tym podatkiem konieczne jest więc faktyczne ustalenie, czy na danym terenie znajduje się tego rodzaju budowla (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. I SA/Gd 470/12). Zajęcie to musi być trwałe i na ww. gruntach musi istnieć budowla w postaci drogi.

Zatem dopiero łączne wystąpienie przesłanki sklasyfikowania gruntu jako drogi (symbol "dr") oraz stwierdzenie, że grunt został zajęty pod pas drogowy drogi publicznej oznacza, iż zastosowanie ma wyłączenie tego gruntu z opodatkowania na zasadzie przepisu art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tak wyrok NSA z dnia 18-11-2011 (II FSK 1037/10).

Wyłączenie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości, nie dotyczy gruntów zajętych pod pasy drogowe związane z prowadzeniem działalności i będące w posiadaniu przedsiębiorcy. W stosunku do tych podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku. Dla uznania danego obiektu za związanego prowadzeniem działalności gospodarczej obojętne jest, jakie funkcje pełni budowla zlokalizowana w obrębie pasa drogowego Nie jest zatem konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą – wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Nie jest tu więc istotne, że nie są one czasowo wykorzystywane przez przedsiębiorcę.

Na koniec warto wskazać przepisy regulujące nabywanie nieruchomości pod drogi:

1. Nabywanie nieruchomości pod drogi na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. nr 102, poz.651 z 2010r).

2. Nabywanie nieruchomości pod drogi na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dróg publicznych z 10 kwietnia 2003 r. (specustawa)

3. Nabywanie nieruchomości pod drogi na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4. Nabywanie nieruchomości na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Realizacja inwestycji drogowej może nastąpić również w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną, w przypadku braku planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 6 pkt 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami


Katarzyna Budny
Radca Prawny
Marki, dnia 28.01.2016 r.

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00