Wykreślnie z rejestru podatników VAT


35617821_s

Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów gospodarczych z rejestru podmiotów VAT (art. 96 ust. 6-9a). Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych, istniejącymi w poprzednim stanie prawym, wprowadzono nowe regulacje w  tym zakresie. Obecnie, wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest dopuszczalne dodatkowo, w sytuacjach, gdy:

 1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą
 2. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
 3. posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem dokonania wyłudzeń skarbowych.

We wskazanych przypadkach, oraz w sytuacji, gdy podatnik nie istnieje lub w sytuacji, gdy pomimo podjętych udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem, ani jego pełnomocnikiem, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podatnika z urzędu i nie ma obowiązku zawiadomienia podatnika o wykreśleniu z rejestru VAT.

W myśl art. 96 ust 9a Ustawy o VAT, wykreśleniu z rejestru podatników VAT podlega również przedsiębiorca, który spełnia jedno z poniższych kryterium tj.:

 1. zawiesił wykonywanie działalności na ponad 6 miesięcy,
 2. nie złożył deklaracji za sześć kolejnych miesięcy,
 3. składał zerowe deklaracje VAT przez sześć kolejnych miesięcy,
 4. wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
 5. prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 

Jednocześnie, ustawa stwarza przedsiębiorcom, wskazanym powyżej, szansę uniknięcia wykreślenia z rejestru podatników VAT lub przywrócenia do tego rejestru, po odpowiednim udokumentowaniu i wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres powyżej sześciu miesięcy i będzie dokonywał czynności opodatkowanych oraz poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania zawieszenia lub rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych ze wskazaniem okresu, w którym będzie dokonywał tych czynności, nie zostanie wykreślony lub, jeżeli to nastąpiło, zostanie przywrócony, jako podatnik VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

W przypadku gdy podatnik nie składał deklaracji przez kolejne sześć miesięcy, może udowodnić że prowadził działalność w tym okresie oraz uzupełnić brakujące deklaracje. Spowoduje to przywrócenie go jako podatnika VAT czynnego.

Przepisy o wykreśleniu z rejestru VAT nie mają zastosowania, gdy brak sprzedaży przez okres ponad sześciu miesięcy wynikał ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, a w odniesieniu do  wystawienia faktur, dokumentujących czynności, które nie zostały faktycznie dokonane, wystawienie nastąpiło w wyniku pomyłki (art. 96 ust 9 e, 9 f).

Należy podkreślić, że wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest dokonywane bez wydania decyzji administracyjnej przez urząd skarbowy. Co powoduje, że podatnik nie może odwołać się od decyzji i pozostaje mu jedynie zarejestrowanie się na nowo do rejestru podatników VAT.

Aby uniknąć wykreślenia z rejestru VAT należy:

 1. terminowo składać deklaracje VAT
 2. podawać aktualny numer telefonu w celu ułatwienia możliwości skontaktowania się z podatnikiem
 3. aktualizować dane adresowe firmy.

Konsekwencje, jakie niesie wykreślenie podatnika z rejestru VAT są ogromne, zarówno dla podatnika, jak i jego kontrahentów. Podatnik traci możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów, a jego kontrahent z faktur wystawionych przez tego podatnika

 

Opracowała: Joanna Grycz
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00