Wykreślnie z rejestru podatników VAT


35617821_s

Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów gospodarczych z rejestru podmiotów VAT (art. 96 ust. 6-9a). Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych, istniejącymi w poprzednim stanie prawym, wprowadzono nowe regulacje w  tym zakresie. Obecnie, wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest dopuszczalne dodatkowo, w sytuacjach, gdy:

 1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą
 2. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
 3. posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem dokonania wyłudzeń skarbowych.

We wskazanych przypadkach, oraz w sytuacji, gdy podatnik nie istnieje lub w sytuacji, gdy pomimo podjętych udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem, ani jego pełnomocnikiem, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podatnika z urzędu i nie ma obowiązku zawiadomienia podatnika o wykreśleniu z rejestru VAT.

W myśl art. 96 ust 9a Ustawy o VAT, wykreśleniu z rejestru podatników VAT podlega również przedsiębiorca, który spełnia jedno z poniższych kryterium tj.:

 1. zawiesił wykonywanie działalności na ponad 6 miesięcy,
 2. nie złożył deklaracji za sześć kolejnych miesięcy,
 3. składał zerowe deklaracje VAT przez sześć kolejnych miesięcy,
 4. wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
 5. prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 

Jednocześnie, ustawa stwarza przedsiębiorcom, wskazanym powyżej, szansę uniknięcia wykreślenia z rejestru podatników VAT lub przywrócenia do tego rejestru, po odpowiednim udokumentowaniu i wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres powyżej sześciu miesięcy i będzie dokonywał czynności opodatkowanych oraz poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania zawieszenia lub rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych ze wskazaniem okresu, w którym będzie dokonywał tych czynności, nie zostanie wykreślony lub, jeżeli to nastąpiło, zostanie przywrócony, jako podatnik VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

W przypadku gdy podatnik nie składał deklaracji przez kolejne sześć miesięcy, może udowodnić że prowadził działalność w tym okresie oraz uzupełnić brakujące deklaracje. Spowoduje to przywrócenie go jako podatnika VAT czynnego.

Przepisy o wykreśleniu z rejestru VAT nie mają zastosowania, gdy brak sprzedaży przez okres ponad sześciu miesięcy wynikał ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, a w odniesieniu do  wystawienia faktur, dokumentujących czynności, które nie zostały faktycznie dokonane, wystawienie nastąpiło w wyniku pomyłki (art. 96 ust 9 e, 9 f).

Należy podkreślić, że wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest dokonywane bez wydania decyzji administracyjnej przez urząd skarbowy. Co powoduje, że podatnik nie może odwołać się od decyzji i pozostaje mu jedynie zarejestrowanie się na nowo do rejestru podatników VAT.

Aby uniknąć wykreślenia z rejestru VAT należy:

 1. terminowo składać deklaracje VAT
 2. podawać aktualny numer telefonu w celu ułatwienia możliwości skontaktowania się z podatnikiem
 3. aktualizować dane adresowe firmy.

Konsekwencje, jakie niesie wykreślenie podatnika z rejestru VAT są ogromne, zarówno dla podatnika, jak i jego kontrahentów. Podatnik traci możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów, a jego kontrahent z faktur wystawionych przez tego podatnika

 

Opracowała: Joanna Grycz
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Ulgi i odliczenia PIT 2018

14 December 2018
W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku

14 December 2018
Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Formy opodatkowania

14 December 2018
Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku.

Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

14 December 2018
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących...

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00