Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2018 rok


22

Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń VAT

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro

Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017 z dnia 2 października 2017 r. kurs ten wynosił 4,3137 zł, czyli równowartość 1.200.000 euro wynosi:

1.200.000 euro x 4,3137 zł = 5 176 440 ≈ 5 176 000 zł.

 W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - od 1 stycznia 2018 r. limit ten stanowić będzie wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro.

45.000 euro x 4,3137 zł = 194 116,50  zł ≈ 194 000 zł.

 
Limity na 2018 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego

Po średnim kursie NBP z dnia 2 października 2017 roku oblicza się limity dla ryczałtu. (4,3137 PLN)

W 2018 roku podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2017 roku:

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1 078 425,00 zł (250.000 euro × 4,3137 zł/euro),

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1 078 425,00 zł.

Limit uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie.

W 2018 roku będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 107 842,50 zł, czyli równowartości 25.000 euro

Ważne limity dla podatników podatku dochodowego na 2018 r.

Limit jednorazowej amortyzacji

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2018 roku wyniesie 216 000 zł (50.000 euro x 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Nowa jednorazowa amortyzacja od 12 sierpnia 2017 roku

Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (Dz.U. 2017 poz.1448) wprowadzono dodatkową możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych  zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym , w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 PLN . Kwota ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Nowa jednorazowa amortyzacja przysługuje pod warunkiem, że :

Prawo do korzystania z nowej jednorazowej amortyzacji dotyczy wszystkich podatników z tym, że mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mają prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji na dotychczasowych zasadach (50 000 Euro) lub na nowo wprowadzonych zasadach.

Nowa regulacja ma zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Mały podatnik zgodnie z ustawą o podatku dochodowym

Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. ( kurs średni NBP na pierwszy dzień października)  

W 2018 roku status małego podatnika będzie miał ten podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) nie przekroczy w 2017 roku  kwoty

5 176 000 zł (1.200.000 euro x 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł). 

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PDOF, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty

2 000 000 euro. (wg średniego kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy)

Średni kurs euro NBP z 02 października 2017 roku wyniósł 4,3137 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2017)

Limit 2 000 000 Euro x 4,3137 zł = 8 627 400 zł

 

09 listopada 2017                                                                                               

Opracowała: Grażyna Kotkowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Księgowości
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy        

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00