Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2018 rok


22

Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń VAT

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro

Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017 z dnia 2 października 2017 r. kurs ten wynosił 4,3137 zł, czyli równowartość 1.200.000 euro wynosi:

1.200.000 euro x 4,3137 zł = 5 176 440 ≈ 5 176 000 zł.

 W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - od 1 stycznia 2018 r. limit ten stanowić będzie wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro.

45.000 euro x 4,3137 zł = 194 116,50  zł ≈ 194 000 zł.

 
Limity na 2018 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego

Po średnim kursie NBP z dnia 2 października 2017 roku oblicza się limity dla ryczałtu. (4,3137 PLN)

W 2018 roku podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2017 roku:

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1 078 425,00 zł (250.000 euro × 4,3137 zł/euro),

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1 078 425,00 zł.

Limit uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie.

W 2018 roku będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 107 842,50 zł, czyli równowartości 25.000 euro

Ważne limity dla podatników podatku dochodowego na 2018 r.

Limit jednorazowej amortyzacji

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2018 roku wyniesie 216 000 zł (50.000 euro x 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Nowa jednorazowa amortyzacja od 12 sierpnia 2017 roku

Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (Dz.U. 2017 poz.1448) wprowadzono dodatkową możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych  zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym , w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 PLN . Kwota ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Nowa jednorazowa amortyzacja przysługuje pod warunkiem, że :

Prawo do korzystania z nowej jednorazowej amortyzacji dotyczy wszystkich podatników z tym, że mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mają prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji na dotychczasowych zasadach (50 000 Euro) lub na nowo wprowadzonych zasadach.

Nowa regulacja ma zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Mały podatnik zgodnie z ustawą o podatku dochodowym

Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. ( kurs średni NBP na pierwszy dzień października)  

W 2018 roku status małego podatnika będzie miał ten podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) nie przekroczy w 2017 roku  kwoty

5 176 000 zł (1.200.000 euro x 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł). 

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PDOF, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty

2 000 000 euro. (wg średniego kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy)

Średni kurs euro NBP z 02 października 2017 roku wyniósł 4,3137 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2017)

Limit 2 000 000 Euro x 4,3137 zł = 8 627 400 zł

 

09 listopada 2017                                                                                               

Opracowała: Grażyna Kotkowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Księgowości
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy        

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Ulgi i odliczenia PIT 2018

14 December 2018
W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku

14 December 2018
Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Formy opodatkowania

14 December 2018
Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku.

Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

14 December 2018
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących...

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00