Ulga na złe długi


doradztwo_podatkowe_warszawa

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami bardzo często dokonywane są z odroczonym terminem płatności. W praktyce zdarza się, że niektóre należności nie są regulowane w ustalonym przez strony terminie. W takim przypadku wierzyciele, którzy są podatnikami VAT, mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, po spełnieniu warunków określonych w art. 89a ustawy o VAT. Procedura polega na skorygowaniu rozliczonego wcześniej podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 lub VAT-7k. Wątpliwości często budzi moment, w którym można dokonać takiej korekty.

Jednym z warunków koniecznych do spełnienia jest uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. Zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Termin rozliczenia korekty został również uzależniony od uprawdopodobnienia nieściągalności – dokonać jej można w rozliczeniu za okres, w którym minął 150. dzień od upływu terminu płatności. Pojawiają się wątpliwości, czy korekty można dokonać tylko w tym jednym konkretnym okresie, czy również w kolejnych  (o ile nadal są spełnione pozostałe warunki).

W tej sprawie została między innymi wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna (IPPP2/4512-475/16-2/BH z 27/07/2016). Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem, czy postąpi prawidłowo w sytuacji, gdy dokona pomniejszenia podatku VAT należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT tj. w rozliczeniu za okres, w którym upłynie 150 dni od terminu płatności, bądź w kolejnych deklaracjach, jednak nie później niż z upływem 2 lat od końca roku, w którym wystawiono fakturę dotyczącą danej wierzytelności. Argumentując swoje stanowisko Spółka powoływała się między innymi na uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342).
Zgodnie z projektowanym ust. 3 w art. 89a ustawy o VAT korekta podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego może nastąpić, począwszy od okresu, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, tj. od okresu, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności tej wierzytelności (...) Podkreślenia wymaga, że podatnik (wierzyciel) nie ma obowiązku tylko prawo do dokonania takiej korekty i może je zrealizować w terminie późniejszym niż wyżej wymieniony.
Dodatkowo wnioskodawca przeprowadził wykładnię literalną, systemową wewnętrzną oraz ocenił skutków podatkowych odmiennej interpretacji - wykazał, że z przepisów nie wynika wprost konieczność skorzystania z ulgi na złe długi tylko w jednym, konkretnym okresie. Skorzystanie ulgi w okresach późniejszych nie powoduje negatywnych skutków dla budżetu, oraz nie skutkuje dodatkowymi utrudnieniami dla podatników w postaci konieczności składania korekt deklaracji VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z argumentacją wnioskodawcy. W uzasadnieniu wskazał, że użycie przez ustawodawcę w treści art. 89a ust. 3 ustawy, sformułowania „może nastąpić” należy rozumieć wyłącznie jako możliwość dokonania korekty podatku należnego stworzoną przez ustawodawcę podatnikowi, a nie możliwość dokonania korekty podatku należnego także w okresach późniejszych niż wskazane w ust. 3. W związku z tym, gdy wierzyciel nie dokona stosownej korekty w okresie wskazanym w art. 89a ust. 3 ustawy i w późniejszym czasie (przy dochowaniu pozostałych warunków do zastosowania ulgi na złe długi) podejmie decyzję o skorzystaniu z możliwości zastosowania tej regulacji, może dokonać właściwej korekty poprzez skorygowanie deklaracji za miesiąc, w którym nieściągalność została uprawdopodobniona.

Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 5 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 827/13). W przypadku gdy wierzyciel nie skorzysta z ulgi na złe długi w ustawowo wskazanym terminie, nie traci prawa do dokonania stosownej korekty w okresie późniejszym, ale może jej dokonać poprzez korektę deklaracji za okres, w którym upłynął 150 dzień od umownego terminu płatności. Przy czym należy pamiętać, że składając korektę tej deklaracji wierzyciel musi spełniać wszystkie warunki uprawniające do dokonania takiej korekty.

 

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Marcin Jaworski

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00