Towary wrażliwe - mechanizm odwrotnego obciążenia VAT od 2017 roku.


outsourcing_ksiegowosci_warszawa

Mechanizm odwróconego obciążenia jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem w walce z oszustwami, dopuszczonym dyrektywą 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanej dalej: „dyrektywą VAT”, co do zasady wobec zamkniętego katalogu transakcji (art. 199-199a dyrektywy VAT). Zakłada on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę, stanowi więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług (w myśl art. 193 dyrektywy VAT).

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 7, przedsiębiorcy rozliczający podatek od towarów i usług, nabywając towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT są zobowiązani do rozliczenia podatku naliczonego i należnego, z zastrzeżeniem ust. 1c; który mówi o dostawie towarów wskazanych w pozycji 28a-28c załącznika nr 11, czyli:

28a ex 26.20.11.0  Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe)  i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy
28b ex 26.30.22.0  Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
28c ex 26.40.60.0  Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub  hazardowych z  elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów  


Dla nich obowiązek odwrotnego obciążenia powstaje jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł.
Odwrotne obciążenie ma zastosowanie jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli nie korzysta ze zwolnienia z VAT do limitu 200.000 zł),
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (czyli towary, od nabycia których nie przysługiwało odliczenie VAT, przeznaczone na cele działalności zwolnionej z VAT) lub art. 122.

TOWARY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 11 DO USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYM STANIE PRAWNYM:

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

24.10.12.0

 Żelazostopy

2

24.10.14.0

 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

3

24.10.31.0

 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

4

24.10.32.0

 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

5

24.10.35.0

 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

6

24.10.36.0

 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

7

24.10.41.0

 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

8

24.10.43.0

 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

9

24.10.51.0

 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

10

24.10.52.0

 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11

24.10.61.0

 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

12

24.10.62.0

 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

13

24.10.65.0

 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

14

24.10.66.0

 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

15

24.10.71.0

 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

16

24.10.73.0

 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

17

24.31.10.0

 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

18

24.31.20.0

 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

19

24.32.10.0

 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

20

24.32.20.0

 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

21

24.33.11.0

 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

21a

24.33.20.0

 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

22

24.34.11.0

 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

22a

ex 24.41.20.0

 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego  w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b

22b

bez względu na symbol PKWiU

 Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

22c

ex 24.41.50.0

 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto  o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

22d

24.42.11.0

 Aluminium nieobrobione plastycznie

22e

24.43.11.0

 Ołów nieobrobiony plastycznie

22f

24.43.12.0

 Cynk nieobrobiony plastycznie

22g

24.43.13.0

 Cyna nieobrobiona plastycznie

23

24.44.12.0

 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

24

24.44.13.0

 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

25

24.44.21.0

 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

26

24.44.22.0

 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

27

24.44.23.0

 Druty z miedzi i jej stopów

27a

24.45.11.0

 Nikiel nieobrobiony plastycznie

28

ex 24.45.30.0

 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

28a

ex 26.20.11.0

 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne -  wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy

28b

ex 26.30.22.0

 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

28c

ex 26.40.60.0

 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych  z  elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów  

28d

ex 32.12.13.0

 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych  wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub  platerowane metalem szlachetnym

29

38.11.49.0

 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

30

38.11.51.0

 Odpady szklane

31

38.11.52.0

 Odpady z papieru i tektury

32

38.11.54.0

 Pozostałe odpady gumowe

33

38.11.55.0

 Odpady z tworzyw sztucznych

34

38.11.58.0

 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

35

38.12.26.0

 Niebezpieczne odpady zawierające metal

36

38.12.27

 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

37

38.32.2

 Surowce wtórne metalowe

38

38.32.31.0

 Surowce wtórne ze szkła

39

38.32.32.0

 Surowce wtórne z papieru i tektury

40

38.32.33.0

 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

41

38.32.34.0

 Surowce wtórne z gumy

 

MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA PODATKIEM VAT OD 2017 ROKU

Załącznik nr 11 do ustawy o VAT został rozszerzony o: 

 1. 22a otrzymuje brzmienie: Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
 2. po poz. 22a dodaje się poz. 22aa w brzmieniu: Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b,
 3. po poz. 22aa dodaje się poz. 22ab w brzmieniu: Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
 4. 22c otrzymuje brzmienie: Metale nieszlachetne lub srebro. platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,
 5. po poz. 22c dodaje się poz. 22ca w brzmieniu: Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,
 6. po poz. 27a dodaje się poz. 27b w brzmieniu: Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych,
 7. 28 otrzymuje brzmienie: Elektroniczne układy scalone -wyłącznie procesory,
 8. 28d otrzymuje brzmienie: Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota i srebra tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Zakres mechanizmu odwróconego obciążenia objął również niektóre transakcje mające za przedmiot świadczenie usług budowlanych. Powodem, dla którego rozwiązanie takie jest wprowadzone do przepisów ustawy o VAT są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji.

Zmiana w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług polegającą na objęciu przepisami w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia, oprócz usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dodatkowo niektórych usług związanych z rynkiem budowlanym - w celu zapewnienia większej skuteczności i uszczelnienia systemu VAT za pomocą tego instrumentu.

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY (załącznik nr 14 do ustawy o VAT)

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

1

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów symbol PKWiU cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542)

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

10

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

11

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii rozdzielczych telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

16

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

17

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

18

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

20

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

21

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

22

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

23

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

24

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

28

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

30

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

31

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

33

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

34

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35

43.34.10.0

Roboty malarskie

36

43.34.20.0

Roboty szklarskie

37

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

39

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

41

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

42

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

45

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

48

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie do katalogu tych robót wyłącznie jeżeli świadczący usługi będzie pełnił role podwykonawcy.

Ponadto zmianie uległa odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach, czyli: czynny podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

1) wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł,
2) w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Wykaz towarów, o których mowa w załączniku nr 13 w obowiązującym stanie prawnym:

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

I. Wyroby stalowe

1

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

2

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

3

24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

4

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

5

24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

6

24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

7

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

8

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali

9

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali

II. Paliwa

10

 

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

11

 

Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

III. Pozostałe towary

12

ex 20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

13

ex 20.59.30.0

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

14

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

15

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych

16

24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

17

ex 24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

18

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

19

ex 26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne

20

ex 28.23.26.0

Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

21

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

 

Załącznik nr 13 do ustawy został rozszerzony o:

 1. poz. 12 otrzymuje brzmienie: Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku,
 2. po poz. 12 dodaje poz. 12a w brzmieniu: Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
 3. po poz. 13 dodaje się poz. 13a w brzmieniu: Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch,
 4. uchyla się poz. 14 - 18,
 5. po poz. 18 dodaje się poz. 18a w brzmieniu: Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) i 18b w brzmieniu: Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD,
 6. uchyla się poz. 21,
 7. po poz. 21 dodaje się poz. 22-24 w brzmieniu:
 8. Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD,
 9. Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD,
 10. Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach -wyłącznie dyski SSD.

 

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Katarzyna Orzoł
11-01-2017

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00