Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym


kalendarz1

W postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym pojęcie termin oznacza konkretną datę lub okres na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego czynność prawna jest bezskuteczna (np. wniesienie odwołania , zażalenia złożenie wyjaśnień) lub wygasa np. umowa wynajmu mieszkania wygasa z upływem ostatniego dnia na, który została zawarta.

Zasady dotyczące obliczania terminów mają charakter uniwersalny, zostały uregulowane w:

Pierwszym dniem terminu niezależnie od tego czy został on określony w tygodniach, miesiącach, czy latach jest dzień następny po dniu doręczenia pisma adresatowi tzn. jeżeli decyzja została doręczona adresatowi 13 listopada to pierwszym dniem terminu w, którym będzie on mógł wnieść odwołanie będzie 14 listopada.

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu np. decyzję w sprawie zmiany numeru ewidencyjnego działki doręczono we wtorek 4 kwietnia. Pierwszym dniem terminu na wniesienie odwołania jest środa 5 kwietnia, zaś ostatni dzień terminu mija w środę 19 kwietnia o północy.

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca np. Pierwszym dniem na wniesienie skargi na decyzje samorządowego kolegium odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręczonej 30 października jest 31 października zaś ostatni dzień terminu upływa 30 listopada o północy.

Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca np. Umowa wynajmu mieszkania została zawarta 29 lutego 2016 roku na okres dwóch lat. Jeżeli strony umowy nie zdecydują się jej przedłużyć, bądź rozwiązać wcześniej ostatni dzień terminu obowiązywania umowy upływa 28 lutego 2018 roku.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Przykład

Postanowienie zostało doręczone adresatowi 22 kwietnia w poniedziałek.  Wtorek 23 kwietnia jest pierwszym dniem na wniesienie odwołania ostatni dzień terminu upływa 2 maja, ponieważ
1 maja jest dniem wolnym od pracy.

Wykaz dni wolnych od pracy został zawarty w art.1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 90 tj).

Zgodnie z art.1 u.o.d.p. dniami wolnymi od pracy są:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
n) niedziele.

Jak obliczany jest termin gdy ostatni jego dzień wypada w sobotę?

W artykule 12 §5 ordynacji podatkowej sobota została zrównana z dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, że jeśli ostatni dzień terminu na wniesienie odwołania wypada w sobotę traktuje się ją jak dzień wolny od pracy.

W kodeksie cywilnym w wyniku nowelizacji art. 115 wprowadzonej Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców także zrównano soboty z dniami wolnymi od pracy. Przed nowelizacją ta kwestia nie była uregulowana, a orzecznictwo Sądu Najwyższego było przeciwne zrównaniu soboty z dniami wolnymi od pracy (zob. III CZP8/03 ONSC 2004 Nr.1 poz.1). 

Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera regulacji dotyczących soboty jako ostatniego dnia terminu .NSA wydał jednak w tej sprawie rozstrzygające postanowienie z dnia 15 czerwca 2011roku w którym uznał jednoznacznie soboty za równorzędne dniom wolnym od pracy (zob. NSA I OPS/11, ONSA i WSA 2011 ,Nr. 5 poz.95).

 

Stan prawny na: 26.01.2017r.
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00