Sankcje w podatku VAT


29897490_s

Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji do ustawy o VAT wprowadzono przepisy dotyczące ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, tzw. sankcji za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Przewidują one ustalanie sankcji w trzech wysokościach: 20%, 30% lub 100%.

Sankcja w wysokości 30%

W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określi odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w takiej samej wysokości będzie ustalone również w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego (art. 112b ust. 1 ustawy o VAT).

Ustawodawca przewidział jednak przypadki, gdy dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie ustalane. Wg ustawy o VAT są to następujące sytuacje:

Konsekwencją takiego rozliczenia dla podatnika mogą być odsetki za zwłokę.

Sankcja nie będzie także ustalana w przypadku, gdy zaniżenie zobowiązania, zawyżenie kwoty różnicy podatku do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych bądź zawyżenie kwoty zwrotu podatku jest dokonane przez osoby fizyczne, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Sankcja w wysokości 20%

Ustawa przewiduje także przypadki, kiedy zostanie ustalona niższa sankcja w wysokości 20%. Będzie tak, gdy podatnik skoryguje dokonane pierwotnie rozliczenie podatku poprzez złożenie stosownych korekt deklaracji, i zrobi to już po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego (korekty deklaracji będą uwzględniać wszystkie stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości), do czego uprawniają go odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej lub przepisy dotyczące KAS. Przy czym musi on jednocześnie wpłacić kwotę wynikającego ze skorygowanej deklaracji zobowiązania podatkowego lub zwrócić nienależnie otrzymaną kwotę zwrotu podatku lub różnicy podatku.

20% sankcja będzie stosowana także, gdy podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego złoży deklarację, której pomimo takiego obowiązku nie złożył w obowiązującym terminie, wpłacając jednocześnie kwotę zobowiązania podatkowego.

Sankcja w wysokości 100%

W art. 112c ustawy o VAT wprowadzono podwyższoną stawkę sankcji w wysokości 100% w odniesieniu do przypadków świadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych lub osiągania nieuprawnionych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa. Art. 112c ust. 1 ustawy wymienia przypadki, w których stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b ust. 1, wynosi 100% zamiast 30%.

Podwyższona stawka sankcji będzie stosowana w przypadku, gdy zawyżona kwota podatku naliczonego wykazana przez podatnika w deklaracji podatkowej będzie wynikała z faktur:

W przypadku przyjęcia do rozliczenia wymienionych powyżej faktur, sankcja, bez względu na to, czy podatnik sam skoryguje deklarację, czy określenia odpowiednich kwot dokona naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej, będzie wynosiła 100% kwoty zawyżenia czy zaniżenia. Ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków od zastosowania sankcji w wysokości 100%.

Przepisy przejściowe

Z przepisów przejściowych ustawy nowelizacyjnej wynika ponadto, że sankcji w VAT nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że dodatkowe zobowiązanie nie zostanie ustalone za okresy rozliczeniowe przypadające przed tym dniem.

Autor: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00