Propozycja zmian JPK - wyciągi bankowe do wysłania bez wezwania US


jpk_obszary

23 maja 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 roku o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej, przewidujący między innymi wprowadzenie przekazywania przez podatników dobowych wyciągów bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt przewidywał że mali, średni i duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – łącznie ok 80.000 przedsiębiorców -codziennie będą przekazywać wyciągi bankowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Z powyższego obowiązku zwolnieni zostaliby mikro przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zakładano, że w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku mającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej obowiązek przekazywania wyciągów realizowany byłby za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku nie posiadającym adresu siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek ten spadałby bezpośrednio na podatnika.

Wyciągi bankowe miały być przekazywane w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazywałyby wyciągi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej która upoważniona byłaby do przetwarzania danych (również stanowiących tajemnicę bankową).

Planowano, że projekt wejdzie w życie z dniem 1 września 2017.

Projektowane rozwiązanie stanowić miało uzupełnienie systemu JPK_VAT o JPK_WB, a w rezultacie pozwolić na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym.

Zgodnie z oceną skutków regulacji do Projektu szacowano, że tak kompleksowy system (JPK_VAT i JPK_WB)  może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł.

Projekt ten budził jednak wiele wątpliwości szczególnie w środowisku finansowym. W piśmie konsultacyjnym Związek Banków Polskich zwrócił uwagę, że o ile resort liczy na dodatkowe wpływy do budżetu dzięki nowym rozwiązaniom, o tyle koszty ich wdrożenia przerzucił na instytucje finansowe, gdyż nałożono na banki dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na rzecz fiskusa, nie przewidując rekompensaty za poniesione koszty co z kolei mogłoby doprowadzić do podwyższenia cen usług oferowanych przez banki.

W rezultacie 7 września 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został dokument z 13 lipca 2017 roku z prośbą o uwzględnienie w porządku obrad posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa z wyłączeniem zapisów dotyczących codziennego przekazywania wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB).

Nie oznacza to jednak że urząd skarbowy nie otrzyma danych z rachunków bankowych. W chwili obecnej przepisy ordynacji podatkowej umożliwiają mu uzyskanie takich plików na żądanie od największych przedsiębiorstw, a od 1 lipca 2018 roku również od małych, średnich oraz mikro.

Opracowała: Małgorzata Pośnik
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00