Prawne aspekty nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.


22

Jak było przed 1 stycznia 2017 roku?
Przed dniem 1 stycznia br., do zawieranych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług stosowano przepisy znajdujące się w art. od 734 do 751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 tj.).

Kodeksowe regulacje pozostawiały stronom wyżej wskazanych umów swobodę w kształtowaniu wiążących je relacji, określając jako elementy przedmiotowo istotne konieczność wykonania przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej w imieniu zleceniodawcy, natomiast zleceniodawcę obligując do wypłaty zleceniobiorcy wynagrodzenia za jej wykonanie.

Wysokość ustalonego między stronami wynagrodzenia w żaden sposób nie wynikała z postanowień kodeksu cywilnego, ponieważ ustawodawca ograniczył się wyłącznie do użycia sformułowania: jeżeli nie ma obowiązującej taryfy (…) należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 § 2), pozostawiając samym zainteresowanym dowolność w zakresie ustalania jego wysokości.

Jak jest teraz?

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku zmiana Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz.U.2015.2008 tj.) (dalej: Ustawa), nałożyła na strony umów zlecenia oraz strony umów świadczenia usług obowiązek prowadzenia ewidencji czasu wykonania usług przez zleceniobiorcę, celem zagwarantowania zleceniobiorcy minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego, wynoszącej aktualnie 13 zł brutto. Wprowadzone zmiany obejmują swym zakresem także wszystkie umowy zlecenia oraz świadczenia usług, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 8b pkt. 1 i 2 Ustawy, strony umowy dowolnie określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takich postanowień, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, które winny być przez niego przedstawione zlecającemu jeszcze w terminie poprzedzającym wypłatę przez niego wynagrodzenia.

Również w przypadku zawarcia umowy ustnej, zleceniodawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług ustalić ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania liczby godzin pracy.

W sytuacji braku takiego potwierdzenia zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć zleceniodawcy informację o liczbie godzin poświęconych na wykonanie zlecenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Zleceniodawca dodatkowo zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres kolejnych 3 lat, liczonych od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne tzn. od dnia w którym zleceniodawca musi wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy zgodnie z zawartą umową.

Istotną zmianą jest również obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, do czego zobowiązani są zleceniodawcy, którzy zawarli ze zleceniobiorcami umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Wynagrodzenie musi przy tym odpowiadać wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zleceniodawca i wykonujący zlecenie są zwolnieni z obowiązku ewidencji czasu pracy, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje sam zleceniobiorca lub gdy jego wynagrodzenie uzależnione jest wyłącznie od rezultatu wykonanego zlecenia. Katalog umów zwolnionych z konieczności ewidencjonowania czasu pracy jest znacznie szerszy i znajduje się w postanowieniach art. 8d ust. 1 Ustawy.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli przedsiębiorca albo osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy, będzie wypłacać zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości niższej niż minimalna stawka godzinowa przewidziana w Ustawie, podlegać będzie karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł. (zob. art. 8e Ustawy).

Stan prawny na:12.01.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00