Praca w handlu w niedzielę i święta


paragon

Niedziele handlowe od 03 2018 r.


Od 1 marca 2018 r. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych będą mieli zakaz wykonywania pracy w niedziele i święta. Tak wynika z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawodawca przewidział karę, dla pracodawców, którzy nie będą przestrzegali ustawowych regulacji tzn. powierzą wbrew zakazowi wykonywanie pracy w handlu lub innych czynności z nim związanych lub zlecą pracę po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Karą za powyższe wykroczenie będzie grzywna w wysokości  od 1000 do 100 000 zł .

Warto zapoznać się z podstawowymi definicjami wynikającymi z ww. ustawy ( art.3):

  1. placówka handlowa – należy przez to rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych;
  2. handel – należy przez to rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne;
  3. wykonywanie czynności związanych z handlem – należy przez to rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją;
  4. pracownik – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w placówce handlowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a także osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
  5. zatrudniony – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wykonującą w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
  6. święto – należy przez to rozumieć dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
  7. wykonywanie pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych – należy przez to rozumieć wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę, i między godziną 24.00 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24.00 w święto;
  8. stacja paliw płynnych – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, spełniający warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 9).

Art. 6 ustawy zawiera katalog wyłączeń, którego nie dotyczy zakaz pracy w handlu (32 wyjątki), np.:

Wejście przepisów ustawy w życie oznacza zmianę ważnych zasad związanych z organizacją czasu pracy w placówkach handlowych objętych ograniczeniami – zasad, które powinny znaleźć się w regulaminie pracy. Dotyczy to przede wszystkim kwestii zakazu pracy w niedziele (poza wyjątkami) i święta oraz odmiennego od kodeksowego pojęcia tych dni, pokrywającego się z dniami kalendarzowymi.

O zmianie regulaminu pracy w tym zakresie zatrudnieni powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed ich wejściem w życie ( art. 1043 § 1 k.p).

Tam gdzie wydanie regulaminu pracy nie jest obowiązkowe pracodawca ww. informacje powinien przekazać pracownikom w formie obwieszczenia ( art. 150 §1 k.p).

Warto zwrócić uwagę,  iż zakaz handlu w niedzielę zostanie wprowadzony stopniowo. Z przepisów przejściowych do ustawy wynika, iż całkowity zakaz handlu w niedzielę będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Od marca do grudnia 2018 r. zakaz handlu w niedziele obejmie drugą i trzecią niedzielę w miesiącu,  zaś w 2019 r. pierwszą, drugą i trzecią niedziele w miesiącu.

Niedziele handlowe i pracujące w 2018 r.

 

Niedziela handlowa

Niedziela wolna

4 marca

 

 

11 marca

 

18 marca

25 marca

 

31 marca – skrócone godziny handlu do godz.14:00

 

 

1 kwietnia -Wielkanoc

 

8 kwietnia

 

15 kwietnia

 

22 kwietnia

29 kwietnia

 

6 maja

 

 

13 maja

 

20 maja – Zielone Świątki

27 maja

 

3 czerwca

 

 

10 czerwca

 

17 czerwca

24 czerwca

 

1 lipca

 

8 lipca

 

 

15 lipca

 

22 lipca

29 lipca

 

5 sierpnia

 

 

12 sierpnia

 

19 sierpnia

26 sierpnia

 

2 września

 

 

9 września

 

16 września

 

23 września

30 września

 

7 października

 

 

14 października

 

21 października

28 października

 

4 listopada

 

 

11 listopada – św. niepodległości

 

18 listopada

25 listopada

 

2 grudnia

 

 

9 grudnia

16 grudnia

 

23 grudnia

 

30 grudnia

 

Stan prawny na dzień 14.02.2018
Opracowała Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00