Praca w handlu w niedzielę i święta


paragon

Niedziele handlowe od 03 2018 r.


Od 1 marca 2018 r. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych będą mieli zakaz wykonywania pracy w niedziele i święta. Tak wynika z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawodawca przewidział karę, dla pracodawców, którzy nie będą przestrzegali ustawowych regulacji tzn. powierzą wbrew zakazowi wykonywanie pracy w handlu lub innych czynności z nim związanych lub zlecą pracę po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Karą za powyższe wykroczenie będzie grzywna w wysokości  od 1000 do 100 000 zł .

Warto zapoznać się z podstawowymi definicjami wynikającymi z ww. ustawy ( art.3):

  1. placówka handlowa – należy przez to rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych;
  2. handel – należy przez to rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne;
  3. wykonywanie czynności związanych z handlem – należy przez to rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją;
  4. pracownik – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w placówce handlowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a także osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
  5. zatrudniony – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wykonującą w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
  6. święto – należy przez to rozumieć dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
  7. wykonywanie pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych – należy przez to rozumieć wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę, i między godziną 24.00 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24.00 w święto;
  8. stacja paliw płynnych – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, spełniający warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 9).

Art. 6 ustawy zawiera katalog wyłączeń, którego nie dotyczy zakaz pracy w handlu (32 wyjątki), np.:

Wejście przepisów ustawy w życie oznacza zmianę ważnych zasad związanych z organizacją czasu pracy w placówkach handlowych objętych ograniczeniami – zasad, które powinny znaleźć się w regulaminie pracy. Dotyczy to przede wszystkim kwestii zakazu pracy w niedziele (poza wyjątkami) i święta oraz odmiennego od kodeksowego pojęcia tych dni, pokrywającego się z dniami kalendarzowymi.

O zmianie regulaminu pracy w tym zakresie zatrudnieni powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed ich wejściem w życie ( art. 1043 § 1 k.p).

Tam gdzie wydanie regulaminu pracy nie jest obowiązkowe pracodawca ww. informacje powinien przekazać pracownikom w formie obwieszczenia ( art. 150 §1 k.p).

Warto zwrócić uwagę,  iż zakaz handlu w niedzielę zostanie wprowadzony stopniowo. Z przepisów przejściowych do ustawy wynika, iż całkowity zakaz handlu w niedzielę będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Od marca do grudnia 2018 r. zakaz handlu w niedziele obejmie drugą i trzecią niedzielę w miesiącu,  zaś w 2019 r. pierwszą, drugą i trzecią niedziele w miesiącu.

Niedziele handlowe i pracujące w 2018 r.

 

Niedziela handlowa

Niedziela wolna

4 marca

 

 

11 marca

 

18 marca

25 marca

 

31 marca – skrócone godziny handlu do godz.14:00

 

 

1 kwietnia -Wielkanoc

 

8 kwietnia

 

15 kwietnia

 

22 kwietnia

29 kwietnia

 

6 maja

 

 

13 maja

 

20 maja – Zielone Świątki

27 maja

 

3 czerwca

 

 

10 czerwca

 

17 czerwca

24 czerwca

 

1 lipca

 

8 lipca

 

 

15 lipca

 

22 lipca

29 lipca

 

5 sierpnia

 

 

12 sierpnia

 

19 sierpnia

26 sierpnia

 

2 września

 

 

9 września

 

16 września

 

23 września

30 września

 

7 października

 

 

14 października

 

21 października

28 października

 

4 listopada

 

 

11 listopada – św. niepodległości

 

18 listopada

25 listopada

 

2 grudnia

 

 

9 grudnia

16 grudnia

 

23 grudnia

 

30 grudnia

 

Stan prawny na dzień 14.02.2018
Opracowała Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

9 November 2018
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla pracodawców, którzy zatrudniają skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne w wieku do 30 roku...

Planowane zmiany w podatkach od 2019 roku.

9 November 2018
W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach.

Planowane zmiany w rozliczaniu leasingu aut osobowych

9 November 2018
W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od osób prawnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1...

Od połowy 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły starać się o dofinansowanie przez Internet. Dziś potrzebują do tego co najmniej trzech wizyt w urzędzie

18 October 2018
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wdrożono System Obsługi Wsparcia dofinansowania ze środków PFRON.

Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku – projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

28 September 2018
Z końcem sierpnia Minister Finansów opublikował projekt zmian dotyczący podatków dochodowych, gdzie znalazły się proponowane zmiany dotyczące opodatkowania samochodów.

Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

28 September 2018
W dniu 14 września 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 roku które zmienia zasady związane z prowadzeniem podatkowej...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

28 September 2018
Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej.

ePIT - zmiany w rozliczeniu PIT-u od 2019 roku

28 September 2018
Przyjazne, proste i przejrzyste podatki - kierując się tymi założeniami Ministerstwo Finansów wprowadza nowy element do swojej strategii, dzięki któremu podatnicy nie będą...

Badania psychotechniczne kierowców kierujących samochodami służbowymi lub prywatnymi do celów służbowych

28 September 2018
Pracownik, bądź zleceniobiorca nie zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykorzystywać w ramach obowiązków służbowych prywatny lub firmowy samochód osobowy....

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00