Powołanie pracownika do Narodowych Sił Rezerwowych


pobrane

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) powstały w 2010 r. Tworzą je żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych i pozostający w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

NSR – na czym polega służba ?

Jest całkowicie dobrowolna i odbywa się w oparciu o tzw. przydział kryzysowy, nadawany na okres od 2 do 6 lat z możliwością przedłużenia. Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych przez maksymalnie 30 dni w roku oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. W ramach służby okresowej, żołnierze NSR mogą wykonywać obowiązki, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ich udziału w realizacji zadań poza granicami państwa. Każdego żołnierza szkoli się w trzech elementach:

Nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP obliguje wojskowego komendanta uzupełnień do poinformowania pracodawcy o powołaniu żołnierza do czynnej służby wojskowej oraz pracodawcę żołnierza rezerwy powołanego na wojskowe ćwiczenia rotacyjne o dniach, w których mają się odbywać te ćwiczenia oraz wszelkich zmianach w terminach odbywania tych ćwiczeń.

Takiego obowiązku wojskowy komendant uzupełnień nie ma w przypadku służby wojskowej pełnionej w razie mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy powołanie będzie następowało w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

NSR – korzyści dla pracownika
Z tytułu pełnienia służby w NSR żołnierzom przysługuje szereg świadczeń, które obejmują:

  1. należności finansowe:
  1. świadczenia w naturze ( podczas czynnej służby wojskowej):
  1. ochrona uprawnień pracowniczych:

Koszty związane ze świadczeniami dla żołnierzy rezerwy z tytułu pozostawania na przydziale kryzysowym pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

NSR – uprawnienia pracodawcy żołnierza NSR
Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy i posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej wg następujących zasad:

  1. rekompensata kosztów ( bez kwot wynagrodzenia) poniesionych przez pracodawcę z tyt. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa żołnierza rezerwy lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy z tytułu powołania do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Koszty obejmują wydatki z tytułu:

  1. Wypłata świadczenia następuje na udokumentowany wniosek pracodawcy, przesłany do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

NSR – obowiązki pracodawcy żołnierza NSR

  1. Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do okresowej służby wojskowej, pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia od pracy na dwa dni bez zachowania prawa do wynagrodzenia; jeżeli ćwiczenia wojskowe trwają powyżej 30 dni, zwolnienie wynosi 1 dzień; zwolnienia nie udziela się, jeżeli karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.
  2. Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej 30 dni, pracodawca obowiązany jest udzielić 1 dniowego zwolnienia od pracy bez prawa do wynagrodzenia.

Ponadto pracodawca jest obowiązany Pracownika, którego zatrudniał w dniu powołania na ćwiczenia wojskowe lub do okresowej służby wojskowej, zatrudnić na poprzednio zajmowanym stanowisku lub stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do zakładu w celu podjęcia pracy; niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających  nieobecność w pracy.

Stan prawny na dzień 30.04.2016 r.

Podstawa prawna:

Marki 30.04.2016
Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

 

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00