Podwyższenie limitu zwolnienia podatkowego do 200 000 zł.


doradztwo_podatkowe_warszawa

Z początkiem roku 2017 zwiększony został limit zwolnienia od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Wartość limitu, określona jest w kwocie netto, czyli bez podatku VAT.

 Do końca 2016 r. limit tego zwolnienia wynosił 150 000 zł lub proporcjonalną część tej kwoty w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu.

Do limitu zwolnienia nie wlicza się:

- jeśli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych

  1. Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
  2. Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, które są zwolnione przedmiotowo z VAT, z wyjątkiem:
  1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Obecnie ze zwolnienia z VAT korzystają przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać również osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, o ile przewidywana sprzedaż opodatkowana nie przekroczy określonego limitu, który w tym przypadku oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej: 200 000 zł x LD/365 (LD –oznacza liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej, jaka pozostała do końca roku).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 1 grudnia 2016 r., z podwyższonego limitu zwolnienia mogą skorzystać również niektórzy podatnicy, u których wartość sprzedaży, w roku 2016 przekroczyła obowiązujący limit. Ze zwolnienia tego, za sprawą przepisów przejściowych mogą skorzystać już od 1 stycznia 2017 roku, jak również w trakcie 2017 r.  Dotyczy to:

- podatników, u których w 2016 roku łączna wartość sprzedaży była wyższa niż   150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł,

- podatników rozpoczynających w 2016 roku wykonywanie czynności opodatkowanych, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego nie jest jedynie limit obrotu, istnieją bowiem podatnicy, którzy na mocy ustawy, z góry są pozbawieni prawa do zwolnienia. Dotyczy to sprzedawców:

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

- terenów budowalnych,

- budynków, budowli lub innych części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

- nowych środków transportu,

- towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

- usług prawniczych,

- usług w zakresie doradztwa ( z wyjątkiem doradztwa rolniczego z uprawą i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego)

- usługi jubilerskie.

Podatnik, który utracił bądź dobrowolnie zrezygnował z prawa do zwolnienia ma możliwość jego ponownego wykorzystania. Warunkiem jest oczywiście nieprzekroczenie wspomnianego już limitu obrotu wynoszącego 200 000 zł.

Poza spełnieniem powyżej wymienionych warunków dodatkowo musi minąć przynajmniej rok, licząc od końca roku w którym utracił prawo do zwolnienia lub z tego prawa zrezygnował. Wówczas, podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizującego na formularzu VAT-R, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana.

Należy jednak pamiętać, że działanie takie najczęściej będzie się wiązało z koniecznością dokonania korekty odliczonego podatku i kilku innych niezbędnych formalności. Dotyczy to towarów i materiałów, które nie zostały sprzedane przed powrotem do zwolnienia z VAT, oraz środków trwałych i wyposażenia.

Opracowała: Anna Łuczyńska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00