Pełnomocnictwo ogólne


20

Od 1 lipca 2016r. podatnik może ustanowić jednego pełnomocnika do wszystkich czynności przed organem podatkowym.

Od I lipca 2016r. podatnik, bądź płatnik może przez udzielenie pełnomocnictwa ogólnego ustanowić pełnomocnika, bądź pełnomocników do każdej czynności podjętej w konkretnej sprawie dotyczącej podatnika. Możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego została przewidziana w znowelizowanym Rozdziale 3a Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613 tj.).

W Rozdziale 3a Ordynacji Podatkowej, który został poświęcony zasadom udzielania pełnomocnictw, pełnomocnikom występującym przed organami podatkowymi określono regulacje dotyczące pełnomocnictwa ogólnego, a w szczególności:

Przed wprowadzeniem przepisów umożliwiających udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, nawet przy wyraźnych i jednoznacznych prośbach strony i jej pełnomocnika - brak było możliwości stosowania ogólnego pełnomocnictwa czy chociażby pełnomocnictwa do kilku spraw podatkowych. np. pełnomocnik upoważniony przez podatnika do dokonywania czynności z zakresu kontroli podatkowej nie miał możliwości reprezentowania go w postępowaniu podatkowym.

Po zmianach przepisów obowiązujących od 1 lipca podatnik bądź płatnik może ustanowić pełnomocnika ogólnego, który na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa może reprezentować mocodawcę we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem podpisywania deklaracji podatkowych –w tym celu nadal będzie wymagane udzielenie odrębnego pełnomocnictwa przez podatnika) (zob. art. 80a§2a o.p.).

Pełnomocnikiem ogólnym, może być zarówno tzw. profesjonalny pełnomocnik (radca prawny doradca podatkowy, adwokat) , jak również każda osoba wyznaczona  przez mocodawcę posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jest zatem konieczne, by pełnomocnikiem ogólnym został doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat.. Pełnomocnik może zostać również, powołany, odwołany lub zmieniony w każdej chwili zarówno w toku prowadzonego postępowania, jak i przed jego rozpoczęciem.

Dodatkowo pełnomocnicy profesjonalni mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego, jak również zawiadamiać o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji (art.138a §4 o.p.)

Podatnik może również ustanowić równocześnie kilku pełnomocników ogólnych reprezentujących go w określonych sprawach bądź sprawie przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej .W przypadku ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika podatnik zobowiązany jest wskazać pełnomocnika do doręczeń w sprawie.  

Pełnomocnictwo ogólne można składać co do zasady tylko w formie dokumentu elektronicznego korzystając z profilu zaufanego na platformie EPUAP, bądź z platformy Portal Podatkowy za pośrednictwem Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych prowadzonego przez Ministra Finansów. Do tej bazy mają dostęp wszystkie organy podatkowe (zarówno organy samorządowe, jak i organy kontroli skarbowej). Zgodnie z art. 138 i§1 o.p. za moment skutecznego ustanowienia pełnomocnika uznaje się dzień wpływu pełnomocnictwa do Centralnego Rejestru

Złożenie pełnomocnictwa ogólnego w formie papierowej jest możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych spowodowanych np. awarią CRPO. Niezależnie jednak od formy zgłoszenia pełnomocnictwa, aby pełnomocnik mógł reprezentować stronę przed organami podatkowymi konieczne jest zgłoszenie pełnomocnictwa na specjalnym formularzu (PPO-1) zawartym w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.916).

Stan prawny na 24.11.2016r.

Opracował: Sławomir Stwora

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00