Odsetki od zaległości podatkowych w 2016 roku


doradztwo_podatkowe_warszawa

W 2016 r. nastąpiły zmiany w wyliczaniu odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa nie uległa zmianie. Nowelizacja dotyczy stawki preferencyjnej, która do końca 2015 roku wynosiła 75% stopy podstawowej, od 2016 wynosi 50%. Pojawiła się także nowa stawka – podwyższona, którą należy stosować w przypadku zaległości z tytułu VAT i akcyzy.

Od początku 2016 r. obowiązują trzy stawki odsetek za zwłokę:

  1. Stawka podstawowa tj. sumy 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększone o 2 p.p, czyli na obecny moment wynosi 8% .
  2. Stawka obniżona w wysokości połowy stawki podstawowej – obecnie to 4%.
  3. Stawka podwyższona w wysokości 150% stawki podstawowej – na dzień 31 stycznia 2016 wynosi 12%.Nie będzie możliwości stosowania preferencyjnej stawki odsetek w stosunku do korekt deklaracji złożonych po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a także w wyniku czynności sprawdzających. Ponadto z dniem 1 stycznia 2016r. została wprowadzona stawka podwyższona, w wysokości 150% stawki podstawowej. Będzie ona stosowana w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, akcyzie oraz zaległości wynikających z decyzji lub korekt pokontrolnych tj. wówczas, kiedy organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego albo organ kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, stwierdzi niezłożenie wymaganej deklaracji oraz niezapłacenie podatku, na skutek ujawnienia w czasie kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku, jak również w przypadku uszczupleń w korekcie deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających lub złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a w przypadku braku obowiązku wystawienia zawiadomienia - po zakończeniu kontroli czy czynności sprawdzających. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613)
  4. Katarzyna Lisowska Kancelaria Podatkowa Skłodowscy Marki,27.01.2016r.
  5. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w przypadku uszczupleń w korekcie deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających lub złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku musi przekroczyć 25% kwoty należnej i być wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu zwrotu, żeby zaszła konieczność stosowania stawki podwyższonej 150%. Na chwilę obecną pięciokrotność minimalnej pensji to 9 250 zł. Zatem podwyższona stawka odsetek podatkowych nie ma zastosowania w przypadku drobnych uszczupleń.
  6. Nową niższą stawkę 50% będzie można stosować do zaległości podatkowych, które powstaną w 2016 r. Ustawodawca przewidział wyjątek od tej reguły. Odsetki za zwłokę zostaną naliczone według nowej, obniżonej stawki (50%) od zaległości podatkowych powstałych
    do 31 grudnia 2015 r., jeżeli dług będzie wynikać z korekty złożonej w pierwszym półroczu 2016 roku i zostanie uregulowany w ciągu 7 dni od dokonania skutecznej korekty .
  7. Zastosowanie preferencyjnej stawki odsetek podatkowych tj. 50%, jest możliwe w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków. Należy złożyć korektę deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz całość zaległości podatkowej trzeba będzie uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00