Obowiązkowe badania pracownika po długotrwałej chorobie, a urlop pracowniczy.


skl1

Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne  po długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby,  został  uregulowany w artykule 229 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 za zm.).

Zgodnie z ww. regulacją pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni powinien zostać skierowany przez pracodawcę na kontrolne badania lekarskie, weryfikujące jego zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.  

Czy pracownik rozpoczynający urlop wypoczynkowy bezpośrednio po nieobecności w pracy trwającej ponad 30 dni z powodu choroby ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim przed rozpoczęciem urlopu?

Ponieważ przepisy Kodeksu pracy nie dają nam wprost  odpowiedzi na to pytanie,  należy szukać jej w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wyroku z dnia  20 marca 2008 r. SN jednoznacznie stwierdził, iż: „Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k. p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni.”

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy odwołał się  do istoty i celu urlopu wypoczynkowego stwierdzając, iż „Urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego”. (sygn.  akt  II PK 214/07).

Badania lekarskie są niezbędne w sytuacji, gdy pracownik  nie rozpoczyna  urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim.

Przykład

Marek B. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na jako malarz pokojowy  w firmie budowlanej Rafała D. 27 kwietnia 2017 roku Marek B. upadł w swoim mieszkaniu łamiąc ramię  prawej ręki.  W wyniku przeprowadzonych badań lekarskich okazało się, iż złamanie wymaga operacji i czasu na zrośnięcie się kości,  jednak nie  zagraża sprawności  ręki.  Ze względu na przebytą operację i rekonwalescencję Marek B.  przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 35 dni.  W planie urlopów sporządzonym  w styczniu 2017  pracownik  ustalił ze swoim pracodawcą, iż wykorzysta część przysługującego mu urlopu w terminie od 5 do 20 czerwca 2017.  Marek B. stawił się pracy w dniu
2 czerwca 2017, ale nie został do niej dopuszczony  - otrzymał skierowanie na kontrolne badania lekarskie. W dniu  5 czerwca 2017 r.  rozpoczął zaplanowany urlop wypoczynkowy.

Gdyby Marek B. uzgodnił z pracodawcą urlop w okresie od 29 maja do 13 czerwca 2017 r., pracodawca musiałby uzgodnić z nim nowy termin wykorzystania urlopu tzn. dokonać przesunięcia urlopu na termin późniejszy (zob. art. 165 pkt.1 Kp).

 

Stan Prawny na: 21 07.2017

Opracował: Sławomir Stwora

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00