Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych


paragon

Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe przepisy nie wprowadzają wiele zmian, niemniej minister poszerzył nieznacznie katalog usług, które nie są objęte zwolnieniem z kas.

Limit wysokości obrotu zwalniający ze stosowania kas fiskalnych został utrzymany na dotychczasowym poziomie, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (par. 3 rozporządzenia). Dla tych ostatnich kwota ta liczona jest w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym, więc praktycznie oznacza, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność w połowie roku podatkowego, to dla niego limit wynosi 10.000,00 zł.

Paragraf 2 rozporządzenia zwalnia do końca 2018 roku z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych czynności wymienione w załączniku do tego aktu. W porównaniu do 2017 r. katalog tych czynności zmienił się nieznacznie – wykreślono z niego jedynie usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i SKOK.

W par. 4 rozporządzenia, podobnie jak w poprzednich latach, zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3, a więc czynności, których wykonywanie rodzi obowiązek stosowania kasy, bez względu na wielkość obrotu.

Katalog ten, w porównaniu do poprzedniego roku, został poszerzony o:

  1. a) usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  2. b) usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  3. c) usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

W nowym rozporządzeniu utrzymano zasadę, że utrata prawa do zwolnienia następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia.

Przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu stanowią, że podatnicy, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2018 r., w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej stosują terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym do końca 2017 r.

Natomiast w przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2018 r. a nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3 nowego rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 kwietnia 2018 r. Ten okres przejściowy dotyczy na przykład czynności dodanych w nowym rozporządzeniu do katalogu usług wyłączonych ze zwolnień ze stosowania kas fiskalnych, a więc np. usług wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, a także usług w zakresie wymiany walut.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454)

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00