Minimalna stawka godzinowa po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.


outsourcing_ksiegowosc_warszawa

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw opublikowane w Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2016 r. poz. 1265.
Wprowadzana została minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł brutto za godzinę dla określonych umów cywilnoprawnych

Z uwagi na to, że jest to nowy przepis poszukujemy odpowiedzi na szereg pytań.

Kogo obejmie minimalna stawka godzinowa?

Minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, obejmie osoby fizyczne:

W zależności od statusu ubezpieczenia danego zleceniobiorcy stawka godzinowa netto obliczona z 13,00 zł brutto za godzinę, będzie stanowić różne wartości;

Przykład 1

Student do 26 roku życia, u którego wynagrodzenie określono w wys. 13,00 brutto za godzinę, po przepracowaniu 100 godzin w miesiącu otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1300,00 zł brutto; po potrąceniu należnej zaliczki na podatek otrzyma wynagrodzenie netto w wys. 1113,00 zł; oznacza to, iż jego stawka godzinowa netto wyniesie 11,13 zł (zgodnie z obliczeniem: 1113,00/100 =11,13)

Przykład 2

Zleceniobiorca nie posiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia u którego wynagrodzenie określono w wys. 13,00 brutto za godzinę, po przepracowaniu 100 godzin w miesiącu otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1300,00 zł brutto; po potrąceniu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnej zaliczki na podatek,  otrzyma  wynagrodzenie netto w wys. 972,79 zł; oznacza to, iż jego stawka godzinowa netto wyniesie 9,73 zł (zgodnie z obliczeniem: 972,79/100 = 9,73)

Przykład 3

Zleceniobiorca zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę osiągający wynagrodzenie w wys. 2000,00 zł brutto (minimum określone na 2017 r.), u którego w umowie zlecenia wynagrodzenie określono w wys. 13,00 brutto za godzinę, po przepracowaniu 100 godzin w miesiącu, otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1300,00 zł brutto; po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne  i należnej zaliczki na podatek otrzyma wynagrodzenie netto w wys. 1097,00 zł; oznacza to, iż jego stawka godzinowa netto wyniesie 10,97 zł  (zgodnie z obliczeniem: 1097,00/100 = 10,97)

Jakich umów nie obejmie minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa nie będzie obejmować :

Jak określić wynagrodzenie zleceniobiorcy?   

Wynagrodzenie winno być ustalone w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonywania zlecenia/świadczenia usług nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej brutto.

Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia będzie pod ochroną?

Zleceniobiorca nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wys. wynikającej z minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę; wynagrodzenie wynikające ze stawki minimalnej musi mieć formę pieniężną (nie ma możliwości zamiany np. na towar).

Czy będzie obowiązek dokumentowania liczby przepracowanych godzin podczas wykonywania umowy zlecenia?

W umowie zlecenia powinien być określony sposób potwierdzenia liczby przepracowanych godzin. Jeśli ten szczegół zostanie pominięty zleceniobiorca będzie przedkładał w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w terminie poprzedzającym datę wypłaty wynagrodzenia.

Czy w przypadku umowy zlecenia / świadczenia usług zawartej na okres kilku miesięcy wynagrodzenie może być wypłacone na koniec okresu na który zawarta jest umowa?

Zgodnie z ustawą w sytuacji gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Czy zlecający może być obciążony karą za naruszenie minimalnej stawki godzinowej?

Przepisy ustawy przewidują karę grzywny od 1.000,00 do 30.000,00 zł gdy przedsiębiorca albo działający w imieniu przedsiębiorcy będzie wypłacał zleceniobiorcy wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej. Postępowanie w ww. zakresie będzie toczyć się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Stan prawny na dzień 02 stycznia 2017 r.
Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00