Klauzula obejścia prawa, a interpretacje indywidualne


doradztwo_podatkowe_warszawa

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 r wprowadziła do porządku prawnego klauzulę o unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej czynność, dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). Unikaniem opodatkowania jest podejmowanie takich czynności, pomimo zgodności z obowiązującym prawem, które cechuje  sztuczność i nieprzystawanie do ekonomicznych realiów, w jakich działa podatnik. Czynność taka powinna być też dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.
Korzyścią podatkową jest: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Ustawa określa także jej próg kwotowy tj. 100.000 zł, którego przekroczenie spowoduje możliwość użycia przez organ podatkowy tego przepisu.

 W świetle Ustawy, w przypadku zastosowania klauzuli w sytuacji tzw. unikania opodatkowania, organy podatkowe będą miały prawo ocenić skutki podatkowe danej czynności w taki sposób, żeby korzyść podatkowa została zniwelowana.

Ustawa przewiduje także możliwość zweryfikowania przez podatnika poprzez tzw. opinię zabezpieczającą wydawaną przez Ministra Finansów, czy podejmowane przez niego działania odpowiadają obowiązującym przepisom prawa podatkowego (termin na wydanie opinii - 6 miesięcy, opłata za wniosek – 20.000 PLN)

Zmiany w Ordynacji Podatkowej wprowadzają jednocześnie istotne ograniczenia ochrony prawnej wynikającej z tak zwanych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dotychczas indywidualne interpretacje przepisów podatkowych miały za zadanie spełniać funkcje informacyjne i gwarancyjne. Podatnik stosując się do uzyskanych w takim trybie wyjaśnień, uzyskuje ochronę prawną i zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami ich zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia czy uchylenia przez sąd administracyjny. Ochrona ta pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej, odsetek za zwłokę czy zapłaty podatku (gdy skutki podatkowe zdarzenia gospodarczego zawartego w interpretacji mają miejsce po jej doręczeniu - art. 14m Ordynacji podatkowej).  W aktualnym stanie prawnym Ochrona ta jednak jest jednak wyłączona w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Organ interpretacyjny może odmówić wydania interpretacji w sytuacji gdy uzna arbitralnie, że przedmiotem interpretacji jest stan faktyczny zmierzający do obejścia prawa podatkowego.

Jeśli takie interpretacje zostaną uznane za efekt agresywnej optymalizacji już wydane interpretacje również nie będą chronić podatników.

Brak ochrony dotyczy podatników, którzy posiadają interpretacje indywidualne wydane również przed wejściem w życie zmian. Wyłączenie ochrony podatnika, dotyczyć będzie tylko sytuacji, w której korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej, zostanie uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

 

Opracowała: Urszula Jastrzębska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00