Kiedy pracownik może otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?


14

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, jego wymiar, zasady wykorzystania itp. regulują przepisy zawarte w Dziale siódmym kodeksu pracy.  Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze  (zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu zawarty w art. 152§ 2 kp.)

Możliwość wypłaty ekwiwalentu  pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu została w artykule 171§ 1 kodeksu pracy ograniczona do sytuacji w, której pracownik nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego (w całości lub części) w czasie trwania umowy o pracę, w związku z jej  rozwiązaniem lub wygaśnięciem.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  jedynie w sytuacji, gdy  zawrze z pracownikiem nową umowę o pracę tuż zakończeniu poprzedniej  umowy (np. umowę na czas określony po rozwiązaniu umowy na okres próbny) i obydwie strony uzgodnią wykorzystanie urlopu w trakcie kolejnej umowy.

Przykład I

Adrian B. został zatrudniony w firmie Marcina T. na 3 miesięczny okres próbny. W jego trakcie wykorzystał 2 dni z przysługujących mu 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Marcin T. zaproponował mu mu umowę na okres  12 miesięcy. Podpisując nową umowę o pracę  Marcin T.  zaproponował Adrianowi B przeniesienie  3 niewykorzystanych  dni  urlopu  z poprzedniej umowy. Adrian B oświadczył, że wolałby ekwiwalent pieniężny. Marcin T. jest zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za 3 dni urlopu.

W przypadku odmowy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikowi przysługuję roszczenie o wypłatę zaległego ekwiwalentu pieniężnego. Roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ulega  przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia  umowy o pracę (zob. uchwała SN z dnia 21 listopada 1975 r., V PZP 5/75, OSNC 1976, Nr 6, poz. 120).

 W trakcie trwania umowy  o pracę wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop została ograniczona:

Przykład II

Marian Z. jest zatrudniony firmie Sebastiana A. na podstawie umowy o pracę na czas  nieokreślony od 14 lat . W 2015 wykorzystał cały przysługujący mu urlop (26 dni), natomiast w 2016 roku tylko 18 dni. Do 30 września 2017  Marian Z. powinien więc wykorzystać 8 dni urlopu zaległego za 2016 rok;   przysługuje mu także 26 dni urlopu za 2017 rok.

 Jeśli   Marian Z.  do 30 września 2017 nie złożyłby wniosku o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego, wówczas  Sebastian A.  może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody (zob wyrok  SN z dnia 24 stycznia 2006 roku  sygn. (I PK 124/05).

 

Stan prawny na: 4.04.2017

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00