Jakie zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych czekają pracodawców i pracowników po 1 lipca 2016r.?


20

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r.poz.1886).

Najważniejsze zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczą:

Do tej pory wpłaty na PFRON ulegały obniżeniu gdy pracodawca nie zatrudniający osób niepełnosprawnych dokonywał zakupu usługi od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników (w tym  co najmniej 30% pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym z  tzw. ,,schorzeniami specjalnymi) , z wyłączeniem handlu, lub produkcji .

Ulgi pokrywały maksymalnie 80 proc. wpłaty na PFRON, a czas na wykorzystanie obniżenia wynosił 12 miesięcy licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Jak będzie po zmianach?

 Obniżenie wpłaty przysługiwać będzie do wysokości 50 proc. wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniona we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Schorzenia specjalne pracowników (tj. osoby niewidome, chorujące psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją,) których zatrudnianie uprawnia pracodawcę do wystawiania informacji o kwocie obniżenia, musi być potwierdzone orzeczeniem wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, na orzeczeniu powinien znajdować się konkretny symbol niepełnosprawności. Wyjątek stanowią osoby niewidome, jeśli kodu 04-O (niewidomi) nie byłoby na orzeczeniu, a pracownik byłby niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym, to może posiłkować się zaświadczeniem od okulisty.

Za naruszenie przepisów dotyczących udzielania ulg we wpłatach na PFRON przewidziano nowe dodatkowe wpłaty na ten fundusz. Zgodnie ze znowelizowanym art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynoszą one odpowiednio:

 Nowe wpłaty na PFRON za naruszenie zasad udzielania ulg we wpłatach na Fundusz, spowodowały konieczność opracowania nowego wzoru wpłat. W myśl nowej ustawy, pracodawca uprawniony do wystawiania ulg we wpłatach, który naruszył przepisy dotyczące ich wystawiania, jest zobowiązany do wypełnienia nowego druku DEK-II-u  i dokonania stosownej wpłaty na PFRON do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty.

Ustanowiono także obowiązki sprawozdawcze dotyczące pracodawców wystawiających informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON – co miesiąc będą zobowiązani do składania do tego funduszu informacji INF-1-U.

Dotychczas  o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych mogli ubiegać się wyłącznie pracodawcy, którzy rekrutowali osoby niepełnosprawne jako nowych pracowników. Ustawodawca uzasadniał wprowadzoną regulację występowaniem tzw. ,, elementu zachęty”. Pomoc w formie subsydiów płacowych miała  zachęcić pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeba było też ponieść w całości
i terminowo koszty płacy aby uzyskać dofinansowanie.

Po wejściu w życie zmian wynikających z nowelizacji pracodawcy zatrudniający pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia, również będą uprawnieni do uzyskania pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzenia. Warunkiem będzie, aby niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy, który ubiega się o miesięczne dofinansowania do wynagrodzenia. Dofinansowanie to będzie przysługiwało za okresy przypadające począwszy od lipca 2016 r. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. ( Dz. U. z 2015r. poz.1886 ) wprowadziła również warunek, aby wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostało wypłacone przed dniem złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Do tej pory warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne było opłacenie ich w całości. Oznaczało to, że składki na ubezpieczenia społeczne mogły być opłacone po dniu złożeniu wniosku o wypłatę refundacji.

Teraz niepełnosprawny przedsiębiorca lub rolnik będą zobowiązani do opłacenia składek przed dniem złożenia wniosku o wypłatę refundacji, czyli do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie
z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku przedsiębiorcy lub do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne rolników (wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe) za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Pracodawcy, którzy mają wątpliwości co poprawności interpretacji ustawy po nowelizacji, aby uniknąć kar, powinni rozważyć outsourcing obsługi do biura rachunkowego czy kancelarii podatkowej.  Słowo klucz – outsourcing.

W następnym miesiącu dokładniej omówimy kwestię dodatkowych wpłat wynikających ze znowelizowanego art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stan prawny na dzień 15.07.2016 r.

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00