Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku?


skl1

Warunki zamiany urlopu wypoczynkowego na ekwiwalent pieniężny zostały określone w artykułach 171§ 1 oraz 172 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r oku Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 poz. Dz. U. z 20161r. poz.1666 tj. ze zm.).

Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku należy wykonać kolejno następujące kroki:

Krok 1

Ustalenie wysokości tzw. współczynnika ekwiwalentu urlopowego.

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego stanowi średnia ilość dni roboczych w miesiącu w trakcie danego roku kalendarzowego, jego wysokość zmienia się z każdym rokiem kalendarzowym.

Aby obliczyć współczynnik ekwiwalentu urlopowego należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć wszystkie niedziele, soboty, oraz święta przypadające w dni inne niż niedziele. Następnie liczbę pozostałych dni roboczych podzielić na 12 miesięcy.

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego w 2017 roku wynosi 20,83. Otrzymamy go wykonując działanie:

365 dni w roku - 53 niedziele 52 inne dni wolne (najczęściej soboty) - 10 dni świąt = 250 dni roboczych: 12 miesięcy = 20,83 – współczynnik ekwialentowy.

Otrzymany współczynnik ekwiwalentu znajduje zastosowanie przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to współczynnik ekwiwalentu oblicza się odpowiednio:

Krok 2

Ustalenie podstawy wymiaru ekwiwalentu pieniężnego.

W podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop uwzględnia się następujące składniki:

 

Składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc przyjmuje się do podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego w wysokości średniej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zostanie wypłacony ekwiwalent. Jeżeli wynagrodzenie zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, podlega znacznym wahaniom w trakcie roku kalendarzowego, do podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, można przyjąć średnią z 12 miesięcy.

Składniki zmienne przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc przyjmuje się do podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego w wysokości średniej z ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zostanie wypłacony ekwiwalent.

Krok 3

Wyłączenie z podstawy ekwiwalentu urlopowego składników, których nie uwzględnia się przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Składniki wynagrodzenia, które nie są uwzględniane w podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop zostały wymienione w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 Nr 174, poz. 1353)

Obliczając wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie uwzględnia się np.:

 Krok 4

 Wyliczenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 Przykład I

Zbigniew D. został zatrudniony w firmie Janusza K. na stanowisku księgowego. Zatrudnienie nastąpiło od 15 listopada 2016 roku na podstawie umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny. Zbigniew D. za swoją pracę pobierał stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2200 zł brutto. W trakcie zatrudnienia wykorzystał tylko 1 dzień urlopu. Niestety pomimo starań Zbigniewa D. w ocenie Janusza K pracował on nieefektywnie i wolniej w porównaniu do reszty pracowników zatrudnionych w jego firmie. Po upływie okresu próbnego Janusz K. nie zdecydował się na dalsze zatrudnianie Zbigniewa D., w związku z czym jego umowa o pracę rozwiązała się z upływem okresu, na który była zawarta, czyli 14 lutego 2017 roku.

W podanym przykładzie Zbigniewowi D przysługuje ekwiwalent za 6 niewykorzystanych dni ukropu wypoczynkowego. Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu należy wykonać następujące działania:

1) Obliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu.

Aby to zrobić należy podstawę ekwiwalentu pieniężnego (wynagrodzenie pracownika brutto) podzielić przez współczynnik urlopowy obowiązujący w danym roku.

2200 zł brutto (podstawa ekwiwalentu): 20,83 (współczynnik urlopowy dla pracowników zatrudnionych na całym etacie w 2017 roku) = 105,62 zł

2) Obliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 godzinę urlopu.

Aby to zrobić należy powyższą kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu podzielić przez 8 godzin. 105,62 zł: 8 godzin = 13,20 zł

3) Obliczamy wysokość należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Kwotę ekwiwalentu należną za jedną godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

13,20 zł x 48 godzin (6 dni po 8 godzin pracy) = 633,60 zł

Zbigniewowi D za 6 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje 633,60 zł brutto ekwiwalentu urlopowego.

W podanym przykładzie, pomimo iż Zbigniew D prawo do części urlopu wypoczynkowego nabył w 2016 roku, ekwiwalent pieniężny obliczamy według wskaźnika za 2017 rok. Obliczając wysokość ekwiwalentu pieniężnego stosujemy współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, nawet jeśli dotyczy urlopu zaległego, za poprzednie lata kalendarzowe.

Przykład II

Zbigniew E. od 15 marca 2016 roku był zatrudniony na stanowisku doradcy klienta w banku X na podstawie umowy na czas określony 12 miesięcy. Wynagrodzenie zasadnicze Zbigniewa E. wynosiło 2500 brutto. Ponadto w umowie o pracę miał zagwarantowaną prowizję zależną od liczby pozyskanych klientów, korzystających z produktów banku (pożyczki). Kierownik oddziału Adam B., w którym pracował Zbigniew E. był bardzo zadowolony z jego sumiennej, rzetelnej pracy. Jednak od grudnia 2016 roku stosunek do pracy Zbigniewa E pogorszył się. Zaczął spóźniać się do pracy, był nieuprzejmy dla klientów, niestarannie wykonywał powierzone mu zadania. Pomimo licznych upomnień oraz nagany udzielonej mu przez Adama B, Zbigniew E nie zmienił swojego postępowania. W związku z powyższym dyrektor banku X Sylwester T. nie zawarł z nim kolejnej umowy o pracę. Umowa Zbigniewa E. zakończyła się w dniu 14 marca 2017 roku. Zbigniew E nie wykorzystał w trakcie trwania umowy o pracę 9 dni urlopu. W związku z powyższym należało wypłacić mu ekwiwalent za urlop. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w ostatnich trzech miesiącach pracy Pan Zbigniew E. otrzymywał prowizję od pozyskanych klientów. Wyniosła ona odpowiednio: w grudniu 2016 – 500 zł , w styczniu 2017 - 420 zł, w lutym 2017- 310 zł.

Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu Zbigniewa E należy wykonać następujące działania:

2500 zł / 20,83 zł = 120,02 zł (wartość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu)

120,02 zł / 8 = 15,00 zł (wartość ekwiwalentu za godzinę urlopu)

(500 zł + 420 zł + 310 zł) (suma prowizji z trzech kolejnych miesięcy): 3 = 410 zł (średnia wysokość ekwiwalentu składników zmiennych)

410 zł / 20,83 = 19,68 zł (wartość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu)

19,68 zł / 8 = 2,46 zł (wartość ekwiwalentu za godzinę urlopu)

Wartość łączna godziny ekwiwalentu za urlop: 15 zł + 2,46 zł = 17,46 zł

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 17,46 zł x 72 ( 8 godzin pracy na pełen etat x 9 dni urlopu wypoczynkowego) = 1257,12 zł

W podanym przykładzie obliczając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy uwzględnić zmienne składniki wynagrodzenia z okresu ostatnich 3 miesięcy przed datą wygaśnięcia lub ustania stosunku pracy. W przypadku znaczących różnic w wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy.

 

Stan prawny na: 14.04.2017

Opracował: Sławomir Stwora

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00