Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym


doręczenie

Doręczenie zastępcze jest stosowane w sytuacji gdy, pisma, (wezwanie, decyzja, postanowienie) będące przedmiotem doręczenia nie można dostarczyć bezpośrednio adresatowi z powodu jego nieobecności w miejscu  zamieszkania (osoba fizyczna), bądź siedziby (osoba prawna).

Przepisy określające zasady stosowania doręczenia zastępczego zostały uregulowane w artykułach 43- 46§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) dotyczą one w szczególności:

Zgodnie z art.43 k.p.a. osobami uprawnionymi do odbioru pisma i przekazaniu go odbiorcy są: dorosły domownik, sąsiad lub dozorca. Podana kolejność osób uprawnionych do przekazania pisma musi zostać zachowana. Oznacza to, że np. listonosz nie może przekazać pisma sąsiadowi adresata z pominięciem jego 20-letniego syna przebywającego w tym samym czasie w mieszkaniu.

Za Domownika uznaję się osobę spowinowaconą i zamieszkującą z adresatem pisma, we wspólnym gospodarstwie domowym z zamiarem stałego przebywania, utrzymującego wspólne gospodarstwo domowe razem z adresatem.

Sąsiadem jest osoba mieszkająca w pobliżu adresata, znana jemu i utrzymująca z nim stosunki sąsiedzkie. Warunkiem przekazania pisma sąsiadowi jest jednoznaczne. wyraźne zobowiązanie się sąsiada do przekazania pisma adresatowi, to samo zobowiązanie dotyczy dozorcy budynku.

Domownik, sąsiad lub dozorca może podjąć się oddania pisma tylko jeżeli jest osobą dorosłą (pełnoletnią) tj. ukończył 18 lat. Odmowa przekazania pisma adresatowi bądź brak wyżej wskazanych osób wymusza zastosowanie tzw. doręczenia subsydiarnego, które zostało omówione w osobnym artykule.

Doręczający pismo przekazując je sąsiadowi lub dozorcy zobowiązany jest umieścić zawiadomienie o przekazaniu pisma w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. Brak takiego zawiadomienia jest równoznaczny z bezskutecznością czynności objętej doręczeniem np. decyzja o wywłaszczeniu części gruntu pod budowę autostrady. Zawiadomienie o przekazaniu pisma powinno zawierać imię i nazwisko osoby, której zostało przekazane pismo wraz z datą przekazania.

Pokwitowanie pisma przez dorosłego domownika, sąsiada lub dozorcę jest równoznaczne z podjęciem się przekazania pisma adresatowi. Dodatkową gwarancją skuteczności doręczenia zastępczego jest wskazanie daty doręczenia na pokwitowaniu odbioru pisma, ponieważ z datą doręczenia przyjmuję się, iż adresat może zapoznać się z treścią pisma i ustosunkować się do niego (np. wnieść odwołanie od decyzji).

Jednostką organizacyjnym (firma przedsiębiorcy) i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Osobą uprawnioną do odbioru pisma w siedzibie firmy jest każda osoba dysponująca pieczątką jednostki organizacyjnej i potwierdzająca odbiór pisma, doręczający nie musi znać zakresu obowiązków i uprawnień tej osoby, skoro zobowiązuje się ona do odbioru pisma, legitymując się przy tym pieczątką firmy (z postanowienie NSA z dnia 7 lipca 2011 r., I OZ 474/11, LEX nr 1082916).

Doręczający pismo nie ma obowiązku sprawdzenia czy osoba, której przekazuje pismo jest uprawniona do jego odbioru, gdyż to na firmie spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, a więc podjęcie takich działań, by wykluczyć możliwość odbioru pism przez osoby nieuprawnione (z wyroku NSA z dnia 6 lipca 1999 r., I SA/Po 1829/98, LEX nr 37900).

 

Stan prawny na: 4.01.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00