Doręczenie subsydiarne w postępowaniu administracyjnym


doręczenie

Doręczenie subsydiarne uregulowane w artykule  44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) jest w zasadzie instrukcją dla doręczającego pismo co należy zrobić w sytuacji, gdy pismo nie zostało doręczone adresatowi bezpośrednio ani przez osoby uprawnione do przekazania pisma (dorosły domownik, sąsiad, dozorca budynku).

W odróżnieniu od pozostałych form doręczenia (tradycyjne, elektroniczne, zastępcze) w, których obowiązek dostarczenia pisma adresatowi spoczywa na operatorze pocztowym, organie administracji bądź doręczycielu zastępczym doręczenie subsydiarne polega na tym, że adresat zobowiązany jest do osobistego odbioru pisma z:

Zarówno w placówce pocztowej jak i urzędzie gminy pismo przechowywane jest przez 14 dni od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie to powinno zostać umieszczone w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (zob. art.44§2 k.p.a.)

Pierwsze zawiadomienie informuję o możliwości odebrania pisma w terminie 7 dni licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, jeżeli adresat nie odbierze pisma w wyznaczonym terminie wysyłane jest powtórne zawiadomienie.

Datą doręczenia pisma w doręczeniu subsydiarnym jest dzień odbioru pisma przez adresata, bądź dzień następny po upływie 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia w sytuacji gdy pismo nie zostanie odebrane.

W dniu następnym po upływie 14-dniowego terminu organ, który wysłał pismo sporządza adnotacje o nie odebraniu pisma przez adresata i dołącza do akt postępowania. Pismo uznaje się za doręczone, a rozstrzygnięcia w nim zawarte wywołują skutki prawne dla adresata doręczenia np. nakładają obowiązki, przyznają świadczenia, wzywają do zaprzestania działania.

Przykład

Listonosz Ryszard D. przyszedł do domu Andrzeja O. 20 kwietnia przynosząc ze sobą decyzję o odmowie przyznania renty socjalnej. Andrzeja O. ani jego żony nie było jednak w danej chwili w domu. Andrzej O. był osobą zamkniętą w sobie, nikt z mieszkających w pobliżu sąsiadów nie utrzymywał z nim stosunków sąsiedzkich. Ryszard D. zostawił kartkę z powiadomieniem, że 20 kwietnia o 11 rano przyszedł w celu dostarczenia mu decyzji o odmowie przyznania renty socjalnej. Ponieważ nie zastał nikogo w domu, decyzje będzie można odebrać w urzędzie poczty czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, zaś w soboty od 8 do 15 w ciągu 14 dni. Ryszard D. zaniósł decyzje do urzędu poczty. Andrzej O. do dnia 27 kwietnia nie przyszedł po odbiór decyzji. Urząd poczty wysłał powtórne zawiadomienie o przechowywaniu na poczcie pisma. Andrzej O. 30 kwietnia zjawił się po odbiór decyzji.

W podanym przykładzie datą odbioru pisma jest 30 kwietnia, gdyby jednak Andrzej O. nie odebrał pisma z urzędu poczty do 5 maja nie odebranie decyzji zostało by odnotowane przez odpowiedni terytorialnie oddział ZUS i dołączone do akt sprawy. Decyzja o odmowie przyznania renty socjalnej zostałaby uznana za doręczoną.

Odebrane pisma po terminie doręczenia subsydiarnego przez adresata jest możliwe, lecz uznanie pisma za doręczane uniemożliwia adresatowi podjęcie działań w swojej sprawie (np. wnoszenie odwołań, zażaleń zgłaszanie zastrzeżeń).

Stan prawny na 05.01.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00