Skłodowscy

Start
O firmie
Oferta
Kontakt
konto
szukaj

Kwotowy limit rozliczeń bezgotówkowych
Kwotowy limit rozliczeń bezgotówkowych
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego, bowiem część rozliczeń może być 
dokonywana wyłącznie za jego pośrednictwem. W sytuacji, gdy wartość transakcji przekracza limit, rozliczenie musi odbywać się w formie bezgotówkowej, czyli w formie :
  • Polecenia przelewu,
  • Czeku rozrachunkowego
  • Karty płatniczej.
Przyjmowanie lub dokonywanie płatności, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca muszą odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego, jeśli jednorazowa ich wartość przekracza 15000 euro ( art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ; Dz. U. nr 173,  poz.1807 ze zm. )


UWAGA !
Kurs euro przyjmuje się w wysokości średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Obowiązek ten dotyczy każdego przedsiębiorcy niezależnie od wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Limit ten nie ma zastosowania:
  • W rozliczeniach podatkowych z  Urzędem Skarbowym czy z ZUS; w tej sytuacji bez względu na kwotę wszystkie rozliczenia muszą być bezgotówkowe i dokonywane za pośrednictwem firmowego rachunku,
  • W przypadku wypłat wynagrodzenia pracownikom.
Należy pamiętać, iż trzeba brać pod uwagę ogólną wartość należności czy zobowiązania określoną w umowie pomiędzy przedsiębiorcami. Obowiązek przechodzenia transakcji przez rachunek bankowy dotyczy także sytuacji, gdy strony umowy o wartości przekraczającej 15000 euro dokonują częściowych płatności .

Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorcy zawierają serię mniejszych transakcji w niedługim okresie czasu i jednokrotna wartość każdej z nich jest mniejsza niż 15000 euro, ale ich suma przekracza limit – nie jesteśmy zobowiązani rozliczyć tej operacji za pośrednictwem rachunku bankowego.
Opracowała Ewa Wysmyk
Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna
Dodatkowe informacje