Skłodowscy

Start
O firmie
Oferta
Kontakt
konto
szukaj

Rozliczanie dotacji unijnych,księgowanie i koszty uzyskania przychodu
Programy operacyjne, do których należy również Kapitał Ludzki, zostały zdefiniowane w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Od 1 stycznia 2007 roku  są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Ważne definicje

Artykuł 106 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wskazuje, że za dotacje uważamy wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a tego aktu prawnego podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

Podatek

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Następnie art. 200 ust. 4 ustawy definiuje środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako dochody budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. Zatem w świetle tych rozważań środki owe są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku.

Jednocześnie należy zauważyć, że wydatki pokryte z tej dotacji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust 1 pkt 58 tej ustawy. Należy przy tym zauważyć, że zwolnieniu określonemu w art. 17 ust 1 pkt 47 podlega kwota dotacji. Jest to więc zwolnienie dotyczące przychodu, a nie dochodu.

Niewątpliwie dotacja będzie stanowiła przychody jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości i zostanie uwidocznione w pozycji DII  rachunku zysków i strat „pozostałe przychody operacyjne – dotacje”.

Księgowanie

Ujęcie tego przychodu powinno się odbyć przy zastosowaniu reguły kasowej w momencie wpływu pieniędzy.

Jednym z elementów sprawozdania finansowego są zgodnie z ustawą o rachunkowości dodatkowe informacje i objaśnienia, których obowiązkowym elementem jest rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego. W tym dokumencie powinny znaleźć się wszelkie różnice dotyczące przychodów i kosztów różnie traktowanych przez prawo bilansowe i podatkowe, między innymi przychody i koszty związane z otrzymaną dotacją.

Przychody podlegające opodatkowaniu  powinny zostać ujęte w części D.1formularza CIT-8 w pozycji 27. W moim rozumieniu należy ująć tam przychody po odliczeniu przychodów zwolnionych.

Natomiast w części D.2, pozycji 31 formularza, wykazujemy koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów po wyłączeniu kosztów sfinansowanych z dotacji.

Pewną kontrowersję budzić może załącznik CIT-8O, który w części B.1 nakazuje ujawnienie dochodów (przychodów)  zwolnionych.  Wydaje się jednak, że powinny znaleźć się tam wyłącznie dochody zwolnione wymienione enumeratywnie, biorąc pod uwagę konstrukcję formularza i opis pozycji 8 tej części załącznika.

Wydatki związane z pozyskaniem dotacji, między innymi przygotowanie wniosku, obsługa procesu uzupełniania dokumentów itp., budzą zastrzeżenia organów skarbowych . Zgodnie z art. 15 do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Przepisy wyraźnie rozdzielają te wydatki na dwie kategorie: związane z przychodami bezpośrednio i pośrednio.

Niewątpliwie omawiane wydatki należy zaliczyć do kategorii drugiej, ponieważ pozyskanie dotacji nie jest celem samym w sobie jako uzyskanie przychodu. Oczywistym jest, że działanie to ma jedynie doprowadzić do wzrostu konkurencyjności firmy poprzez poprawę jej funkcjonowania. Mamy więc do czynienia z wydatkiem zmierzającym do zabezpieczenia źródła przychodu. Jako koszty pośrednie podlegają one potrąceniu w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust 4d ustawy.

Stanowisko takie potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z 18 sierpnia 2009 roku, nr IPPB5/423-386/09/JC, z 28 kwietnia 2009 roku, nr IPPB5/423-41/09-5/AS, oraz z 9 kwietnia 2009 roku, nr IPPB1/415-33/09-2/EC, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 31 października 2008 roku, nr IBPB3/423-697/08/NG.

Stan na dzień: 6 grudnia 2010 roku
Podstawa prawna: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                                   

Piotr Kościańczuk
                                Dyrektor Kancelarii Podatkowej
    Skłodowscy
Dodatkowe informacje