Skłodowscy

Start
O firmie
Oferta
Kontakt
konto
szukaj

Uprawnienia montera rusztowań.

Jakie muszę spełniać warunki, abym mógł montować rusztowania?

Zagadnienia dotyczące uprawnień dla montażystów rusztowań zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Osoby montujące rusztowania powinny posiadać uprawnienia dla montażystów rusztowań zgodne z § 23 i § 26 ww. rozporządzenia, tj. ukończyć szkolenie i uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w § 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora (§ 26 ust. 1). Natomiast pomocnik montera, który podaje elementy rusztowania i nie wchodzi na rusztowanie, powinien odbyć instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pomocnika montera. Dodatkowo powinien stosować podczas pracy środki ochrony indywidualnej: hełm ochronny i rękawice ochronne.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości zgodnie z § 120 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). W szczególności powinny one stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.
 

Źródło: www.pip.gov.pl

Dodatkowe informacje