Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym


kalendarz1

W postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym pojęcie termin oznacza konkretną datę lub okres na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego czynność prawna jest bezskuteczna (np. wniesienie odwołania , zażalenia złożenie wyjaśnień) lub wygasa np. umowa wynajmu mieszkania wygasa z upływem ostatniego dnia na, który została zawarta.

Zasady dotyczące obliczania terminów mają charakter uniwersalny, zostały uregulowane w:

Pierwszym dniem terminu niezależnie od tego czy został on określony w tygodniach, miesiącach, czy latach jest dzień następny po dniu doręczenia pisma adresatowi tzn. jeżeli decyzja została doręczona adresatowi 13 listopada to pierwszym dniem terminu w, którym będzie on mógł wnieść odwołanie będzie 14 listopada.

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu np. decyzję w sprawie zmiany numeru ewidencyjnego działki doręczono we wtorek 4 kwietnia. Pierwszym dniem terminu na wniesienie odwołania jest środa 5 kwietnia, zaś ostatni dzień terminu mija w środę 19 kwietnia o północy.

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca np. Pierwszym dniem na wniesienie skargi na decyzje samorządowego kolegium odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręczonej 30 października jest 31 października zaś ostatni dzień terminu upływa 30 listopada o północy.

Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca np. Umowa wynajmu mieszkania została zawarta 29 lutego 2016 roku na okres dwóch lat. Jeżeli strony umowy nie zdecydują się jej przedłużyć, bądź rozwiązać wcześniej ostatni dzień terminu obowiązywania umowy upływa 28 lutego 2018 roku.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Przykład

Postanowienie zostało doręczone adresatowi 22 kwietnia w poniedziałek.  Wtorek 23 kwietnia jest pierwszym dniem na wniesienie odwołania ostatni dzień terminu upływa 2 maja, ponieważ
1 maja jest dniem wolnym od pracy.

Wykaz dni wolnych od pracy został zawarty w art.1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 90 tj).

Zgodnie z art.1 u.o.d.p. dniami wolnymi od pracy są:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
n) niedziele.

Jak obliczany jest termin gdy ostatni jego dzień wypada w sobotę?

W artykule 12 §5 ordynacji podatkowej sobota została zrównana z dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, że jeśli ostatni dzień terminu na wniesienie odwołania wypada w sobotę traktuje się ją jak dzień wolny od pracy.

W kodeksie cywilnym w wyniku nowelizacji art. 115 wprowadzonej Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców także zrównano soboty z dniami wolnymi od pracy. Przed nowelizacją ta kwestia nie była uregulowana, a orzecznictwo Sądu Najwyższego było przeciwne zrównaniu soboty z dniami wolnymi od pracy (zob. III CZP8/03 ONSC 2004 Nr.1 poz.1). 

Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera regulacji dotyczących soboty jako ostatniego dnia terminu .NSA wydał jednak w tej sprawie rozstrzygające postanowienie z dnia 15 czerwca 2011roku w którym uznał jednoznacznie soboty za równorzędne dniom wolnym od pracy (zob. NSA I OPS/11, ONSA i WSA 2011 ,Nr. 5 poz.95).

 

Stan prawny na: 26.01.2017r.
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
   

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Zasady rozliczania importu w przypadku odprawy w innym kraju UE

5 March 2018
Import towarów czy WNT

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00