Prawne aspekty nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.


22

Jak było przed 1 stycznia 2017 roku?
Przed dniem 1 stycznia br., do zawieranych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług stosowano przepisy znajdujące się w art. od 734 do 751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 tj.).

Kodeksowe regulacje pozostawiały stronom wyżej wskazanych umów swobodę w kształtowaniu wiążących je relacji, określając jako elementy przedmiotowo istotne konieczność wykonania przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej w imieniu zleceniodawcy, natomiast zleceniodawcę obligując do wypłaty zleceniobiorcy wynagrodzenia za jej wykonanie.

Wysokość ustalonego między stronami wynagrodzenia w żaden sposób nie wynikała z postanowień kodeksu cywilnego, ponieważ ustawodawca ograniczył się wyłącznie do użycia sformułowania: jeżeli nie ma obowiązującej taryfy (…) należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 § 2), pozostawiając samym zainteresowanym dowolność w zakresie ustalania jego wysokości.

Jak jest teraz?

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku zmiana Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz.U.2015.2008 tj.) (dalej: Ustawa), nałożyła na strony umów zlecenia oraz strony umów świadczenia usług obowiązek prowadzenia ewidencji czasu wykonania usług przez zleceniobiorcę, celem zagwarantowania zleceniobiorcy minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego, wynoszącej aktualnie 13 zł brutto. Wprowadzone zmiany obejmują swym zakresem także wszystkie umowy zlecenia oraz świadczenia usług, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 8b pkt. 1 i 2 Ustawy, strony umowy dowolnie określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takich postanowień, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, które winny być przez niego przedstawione zlecającemu jeszcze w terminie poprzedzającym wypłatę przez niego wynagrodzenia.

Również w przypadku zawarcia umowy ustnej, zleceniodawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług ustalić ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania liczby godzin pracy.

W sytuacji braku takiego potwierdzenia zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć zleceniodawcy informację o liczbie godzin poświęconych na wykonanie zlecenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Zleceniodawca dodatkowo zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres kolejnych 3 lat, liczonych od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne tzn. od dnia w którym zleceniodawca musi wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy zgodnie z zawartą umową.

Istotną zmianą jest również obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, do czego zobowiązani są zleceniodawcy, którzy zawarli ze zleceniobiorcami umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Wynagrodzenie musi przy tym odpowiadać wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zleceniodawca i wykonujący zlecenie są zwolnieni z obowiązku ewidencji czasu pracy, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje sam zleceniobiorca lub gdy jego wynagrodzenie uzależnione jest wyłącznie od rezultatu wykonanego zlecenia. Katalog umów zwolnionych z konieczności ewidencjonowania czasu pracy jest znacznie szerszy i znajduje się w postanowieniach art. 8d ust. 1 Ustawy.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli przedsiębiorca albo osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy, będzie wypłacać zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości niższej niż minimalna stawka godzinowa przewidziana w Ustawie, podlegać będzie karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł. (zob. art. 8e Ustawy).

Stan prawny na:12.01.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00