Prawne aspekty nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.


22

Jak było przed 1 stycznia 2017 roku?
Przed dniem 1 stycznia br., do zawieranych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług stosowano przepisy znajdujące się w art. od 734 do 751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 tj.).

Kodeksowe regulacje pozostawiały stronom wyżej wskazanych umów swobodę w kształtowaniu wiążących je relacji, określając jako elementy przedmiotowo istotne konieczność wykonania przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej w imieniu zleceniodawcy, natomiast zleceniodawcę obligując do wypłaty zleceniobiorcy wynagrodzenia za jej wykonanie.

Wysokość ustalonego między stronami wynagrodzenia w żaden sposób nie wynikała z postanowień kodeksu cywilnego, ponieważ ustawodawca ograniczył się wyłącznie do użycia sformułowania: jeżeli nie ma obowiązującej taryfy (…) należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 § 2), pozostawiając samym zainteresowanym dowolność w zakresie ustalania jego wysokości.

Jak jest teraz?

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku zmiana Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz.U.2015.2008 tj.) (dalej: Ustawa), nałożyła na strony umów zlecenia oraz strony umów świadczenia usług obowiązek prowadzenia ewidencji czasu wykonania usług przez zleceniobiorcę, celem zagwarantowania zleceniobiorcy minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego, wynoszącej aktualnie 13 zł brutto. Wprowadzone zmiany obejmują swym zakresem także wszystkie umowy zlecenia oraz świadczenia usług, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 8b pkt. 1 i 2 Ustawy, strony umowy dowolnie określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takich postanowień, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, które winny być przez niego przedstawione zlecającemu jeszcze w terminie poprzedzającym wypłatę przez niego wynagrodzenia.

Również w przypadku zawarcia umowy ustnej, zleceniodawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług ustalić ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania liczby godzin pracy.

W sytuacji braku takiego potwierdzenia zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć zleceniodawcy informację o liczbie godzin poświęconych na wykonanie zlecenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Zleceniodawca dodatkowo zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres kolejnych 3 lat, liczonych od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne tzn. od dnia w którym zleceniodawca musi wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy zgodnie z zawartą umową.

Istotną zmianą jest również obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, do czego zobowiązani są zleceniodawcy, którzy zawarli ze zleceniobiorcami umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Wynagrodzenie musi przy tym odpowiadać wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zleceniodawca i wykonujący zlecenie są zwolnieni z obowiązku ewidencji czasu pracy, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje sam zleceniobiorca lub gdy jego wynagrodzenie uzależnione jest wyłącznie od rezultatu wykonanego zlecenia. Katalog umów zwolnionych z konieczności ewidencjonowania czasu pracy jest znacznie szerszy i znajduje się w postanowieniach art. 8d ust. 1 Ustawy.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli przedsiębiorca albo osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy, będzie wypłacać zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości niższej niż minimalna stawka godzinowa przewidziana w Ustawie, podlegać będzie karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł. (zob. art. 8e Ustawy).

Stan prawny na:12.01.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
   

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Zasady rozliczania importu w przypadku odprawy w innym kraju UE

5 March 2018
Import towarów czy WNT

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00