Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym


doręczenie

Doręczenie zastępcze jest stosowane w sytuacji gdy, pisma, (wezwanie, decyzja, postanowienie) będące przedmiotem doręczenia nie można dostarczyć bezpośrednio adresatowi z powodu jego nieobecności w miejscu  zamieszkania (osoba fizyczna), bądź siedziby (osoba prawna).

Przepisy określające zasady stosowania doręczenia zastępczego zostały uregulowane w artykułach 43- 46§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) dotyczą one w szczególności:

Zgodnie z art.43 k.p.a. osobami uprawnionymi do odbioru pisma i przekazaniu go odbiorcy są: dorosły domownik, sąsiad lub dozorca. Podana kolejność osób uprawnionych do przekazania pisma musi zostać zachowana. Oznacza to, że np. listonosz nie może przekazać pisma sąsiadowi adresata z pominięciem jego 20-letniego syna przebywającego w tym samym czasie w mieszkaniu.

Za Domownika uznaję się osobę spowinowaconą i zamieszkującą z adresatem pisma, we wspólnym gospodarstwie domowym z zamiarem stałego przebywania, utrzymującego wspólne gospodarstwo domowe razem z adresatem.

Sąsiadem jest osoba mieszkająca w pobliżu adresata, znana jemu i utrzymująca z nim stosunki sąsiedzkie. Warunkiem przekazania pisma sąsiadowi jest jednoznaczne. wyraźne zobowiązanie się sąsiada do przekazania pisma adresatowi, to samo zobowiązanie dotyczy dozorcy budynku.

Domownik, sąsiad lub dozorca może podjąć się oddania pisma tylko jeżeli jest osobą dorosłą (pełnoletnią) tj. ukończył 18 lat. Odmowa przekazania pisma adresatowi bądź brak wyżej wskazanych osób wymusza zastosowanie tzw. doręczenia subsydiarnego, które zostało omówione w osobnym artykule.

Doręczający pismo przekazując je sąsiadowi lub dozorcy zobowiązany jest umieścić zawiadomienie o przekazaniu pisma w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. Brak takiego zawiadomienia jest równoznaczny z bezskutecznością czynności objętej doręczeniem np. decyzja o wywłaszczeniu części gruntu pod budowę autostrady. Zawiadomienie o przekazaniu pisma powinno zawierać imię i nazwisko osoby, której zostało przekazane pismo wraz z datą przekazania.

Pokwitowanie pisma przez dorosłego domownika, sąsiada lub dozorcę jest równoznaczne z podjęciem się przekazania pisma adresatowi. Dodatkową gwarancją skuteczności doręczenia zastępczego jest wskazanie daty doręczenia na pokwitowaniu odbioru pisma, ponieważ z datą doręczenia przyjmuję się, iż adresat może zapoznać się z treścią pisma i ustosunkować się do niego (np. wnieść odwołanie od decyzji).

Jednostką organizacyjnym (firma przedsiębiorcy) i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Osobą uprawnioną do odbioru pisma w siedzibie firmy jest każda osoba dysponująca pieczątką jednostki organizacyjnej i potwierdzająca odbiór pisma, doręczający nie musi znać zakresu obowiązków i uprawnień tej osoby, skoro zobowiązuje się ona do odbioru pisma, legitymując się przy tym pieczątką firmy (z postanowienie NSA z dnia 7 lipca 2011 r., I OZ 474/11, LEX nr 1082916).

Doręczający pismo nie ma obowiązku sprawdzenia czy osoba, której przekazuje pismo jest uprawniona do jego odbioru, gdyż to na firmie spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, a więc podjęcie takich działań, by wykluczyć możliwość odbioru pism przez osoby nieuprawnione (z wyroku NSA z dnia 6 lipca 1999 r., I SA/Po 1829/98, LEX nr 37900).

 

Stan prawny na: 4.01.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
   

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Zasady rozliczania importu w przypadku odprawy w innym kraju UE

5 March 2018
Import towarów czy WNT

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00