Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym


doręczenie

Doręczenie zastępcze jest stosowane w sytuacji gdy, pisma, (wezwanie, decyzja, postanowienie) będące przedmiotem doręczenia nie można dostarczyć bezpośrednio adresatowi z powodu jego nieobecności w miejscu  zamieszkania (osoba fizyczna), bądź siedziby (osoba prawna).

Przepisy określające zasady stosowania doręczenia zastępczego zostały uregulowane w artykułach 43- 46§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) dotyczą one w szczególności:

Zgodnie z art.43 k.p.a. osobami uprawnionymi do odbioru pisma i przekazaniu go odbiorcy są: dorosły domownik, sąsiad lub dozorca. Podana kolejność osób uprawnionych do przekazania pisma musi zostać zachowana. Oznacza to, że np. listonosz nie może przekazać pisma sąsiadowi adresata z pominięciem jego 20-letniego syna przebywającego w tym samym czasie w mieszkaniu.

Za Domownika uznaję się osobę spowinowaconą i zamieszkującą z adresatem pisma, we wspólnym gospodarstwie domowym z zamiarem stałego przebywania, utrzymującego wspólne gospodarstwo domowe razem z adresatem.

Sąsiadem jest osoba mieszkająca w pobliżu adresata, znana jemu i utrzymująca z nim stosunki sąsiedzkie. Warunkiem przekazania pisma sąsiadowi jest jednoznaczne. wyraźne zobowiązanie się sąsiada do przekazania pisma adresatowi, to samo zobowiązanie dotyczy dozorcy budynku.

Domownik, sąsiad lub dozorca może podjąć się oddania pisma tylko jeżeli jest osobą dorosłą (pełnoletnią) tj. ukończył 18 lat. Odmowa przekazania pisma adresatowi bądź brak wyżej wskazanych osób wymusza zastosowanie tzw. doręczenia subsydiarnego, które zostało omówione w osobnym artykule.

Doręczający pismo przekazując je sąsiadowi lub dozorcy zobowiązany jest umieścić zawiadomienie o przekazaniu pisma w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. Brak takiego zawiadomienia jest równoznaczny z bezskutecznością czynności objętej doręczeniem np. decyzja o wywłaszczeniu części gruntu pod budowę autostrady. Zawiadomienie o przekazaniu pisma powinno zawierać imię i nazwisko osoby, której zostało przekazane pismo wraz z datą przekazania.

Pokwitowanie pisma przez dorosłego domownika, sąsiada lub dozorcę jest równoznaczne z podjęciem się przekazania pisma adresatowi. Dodatkową gwarancją skuteczności doręczenia zastępczego jest wskazanie daty doręczenia na pokwitowaniu odbioru pisma, ponieważ z datą doręczenia przyjmuję się, iż adresat może zapoznać się z treścią pisma i ustosunkować się do niego (np. wnieść odwołanie od decyzji).

Jednostką organizacyjnym (firma przedsiębiorcy) i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Osobą uprawnioną do odbioru pisma w siedzibie firmy jest każda osoba dysponująca pieczątką jednostki organizacyjnej i potwierdzająca odbiór pisma, doręczający nie musi znać zakresu obowiązków i uprawnień tej osoby, skoro zobowiązuje się ona do odbioru pisma, legitymując się przy tym pieczątką firmy (z postanowienie NSA z dnia 7 lipca 2011 r., I OZ 474/11, LEX nr 1082916).

Doręczający pismo nie ma obowiązku sprawdzenia czy osoba, której przekazuje pismo jest uprawniona do jego odbioru, gdyż to na firmie spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, a więc podjęcie takich działań, by wykluczyć możliwość odbioru pism przez osoby nieuprawnione (z wyroku NSA z dnia 6 lipca 1999 r., I SA/Po 1829/98, LEX nr 37900).

 

Stan prawny na: 4.01.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00