Skłodowscy

Start
O firmie
Oferta
Kontakt
konto
szukaj

Odliczenie VAT od samochodów "z kratką" po 1 stycznia 2014 roku
Jak wiemy, z dniem 31 grudnia 2013 roku mija termin obecnej derogacji dla Polski (zgody Komisji Europejskiej na tymczasowe odstępstwo od wiążących przepisów zawartych w akcie prawa Unii) w kwestii ograniczeń odliczania podatku VAT przy nabyciu samochodu osobowego, jak również paliwa do tego typu pojazdów.

W czerwcu 2013 roku Ministerstwo Finansów przesłało do Brukseli nowy wniosek derogacyjny, który, jak ogłoszono w ostatnim czasie, nie został jeszcze rozpatrzony (Komisja Europejska ma 8 miesięcy na udzielenie odpowiedzi). Oznacza to, iż zaproponowane przez polski rząd regulacje w kwestii ograniczenia odliczenia podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku. O ile Komisja Europejska przychyli się do złożonego wniosku, stosowna nowelizacja ustawy o VAT nastąpi w trakcie 2014 roku.

Od 1 stycznia 2014 roku do chwili ewentualnego wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT powróci zatem możliwość odliczenia pełnej kwoty VAT od posiadających homologację ciężarową samochodów „z kratką” (przy nabyciu pojazdu oraz paliwa), ponieważ w tym przedziale czasowym będą obowiązywały zasady unormowane w art. 86a i art. 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Rozszerzy się katalog samochodów, których ograniczenia w odliczeniu VAT przy ich zakupie (60% wartości VAT, lecz nie więcej niż 6.000,00 zł) nie będą dotyczyć.

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT będzie przysługiwało przy zakupie:
  1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  5. pojazdów specjalnych - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;
  6. pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;
  1. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
Potwierdzeniem spełnienia wymogów wyszczególnionych w punktach od 1 do 4 jest zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), które zostały wymienione powyżej w punkcie 6., będzie określana w oparciu o świadectwo homologacji bądź odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania owego świadectwa, które to są wydawane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Należy przypomnieć, iż w dniu 29 października 2012 roku miały miejsce zmiany w regulacjach dotyczących homologacji, które nieco się zaostrzyły i ograniczyły ilość samochodów podlegających homologowaniu jako pojazd N1. Po modyfikacjach, niektóre typy samochodów osobowych, pomimo wyposażenia w kratkę, nie uzyskają stosownej homologacji. Musi bowiem istnieć możliwość załadowania towaru przez zaprojektowane i skonstruowane w tym celu tylne lub boczne drzwi bądź tylną klapę samochodu. Zmienione zostały wymiary otworu ładunkowego. Na liście warunków są wyszczególnione również wymogi dotyczące przestrzeni ładunkowej. Przedsiębiorcy będą mieli zatem do czynienia z dwoma typami homologacji, tych uzyskanych według regulacji posiadających moc prawną przed dniem 29.10.2012 r. oraz po tej dacie.Zdaniem ekspertów kryteria przyznające prawo do pełnego odliczenia VAT nie mogą ulec zmianie. Zgodnie z prawem sytuacja polskich podatników w odniesieniu do stanu sprzed 1 maja 2004 roku nie może ulec pogorszeniu. Natomiast nowe regulacje dotyczące homologacji wprowadzają niekorzystne zmiany względem podatników.Teoretycznie oznacza to, iż grupa podatników, która spełniając wymóg zarejestrowania umowy leasingowej w Urzędzie Skarbowym do dnia 31.01.2011r. zachowała prawo do pełnego odliczenia VAT od rat z tytułu leasingu pojazdu z homologacją typu N1 (wydaną wg przepisów sprzed dnia 29.10.2012r.), od 1.01.2014r. będzie mogła również odliczać podatek VAT od nabywanego paliwa.

Planując nabycie samochodu w najbliższym czasie warto wziąć pod uwagę obecną sytuację i wstrzymać się z zakupem do stycznia 2014 roku. Pozwoli to wykorzystać potencjalne korzyści podatkowe.

Jak dotąd nie udostępniono do publicznej wiadomości, złożonego w czerwcu 2013 roku, pełnego wniosku o derogację. Gdy już będą znane szczegóły zaproponowanych przez rząd rozwiązań w kwestii ograniczenia odliczania podatku VAT od nabyć samochodów osobowych, paliwa oraz towarów i usług związanych z ich eksploatacją, poinformujemy o nich w kolejnym artykule.Stan prawny na dzień 22 listopada 2013 roku

Ewa Wysmyk
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
DATA PUBLIKACJI: 2013-12-03 > Pozostałe aktualności